• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ


 

Công văn 156/TCT-CS năm 2019 xử lý hóa đơn hết giá trị sử dụng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 156/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/TCT-CS
V/v xử lý hóa đơn hết giá trị sử dụng.

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 13873/CT-HCAC ngày 12/10/2018 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng xử lý hóa đơn hết giá trị sử dụng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 29/03/2018, Tổng cục Thuế có công văn số 1058/TCT-CS hướng dẫn về việc xử lý hóa đơn hết giá trị sử dụng. Đề nghị Cục Thuế thành phố Hải Phòng nghiên cứu công văn số 1058/TCT-CS nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hải Phòng được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- C
ác Vụ: PC, TVQT, CNTT-TCT;
- Website TCT;
- Lưu VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 156/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 11/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 156/TCT-CS

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407101