• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Công văn 156/VPCP-NN năm 2018 về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh do Văn phòng chính phủ ban hành

Tải về Công văn 156/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/VPCP-NN
V/v ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính ph liên quan đến điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về việc phê duyệt điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh của các địa phương trong c nước, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, xác định ch tiêu đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng phải đảm bảo việc giữ rừng như ý kiến của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chđạo của Ban Bí thư nêu tại Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 đối với việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tnh, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ NN&PTNT
- UBND các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- VPCP
: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
- Lưu: VT, NN (2) Th. 10

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 156/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 05/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 156/VPCP-NN

336

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374059