• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 1561/GSQL-GQ1 năm 2014 về tái xuất hàng hóa tạm nhập cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 1561/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1561/GSQL-GQ1
V/v tái xuất hàng hóa tạm nhập cho doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Ngày 08/11/2014, Công ty Cổ phần Bán lẻ Việt Nam có công văn số 02/14/VNR phản ánh vướng mắc đối với việc tái xuất hàng hóa tạm nhập cho doanh nghiệp chế xuất. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng:

1. Báo cáo rõ việc làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo phản ánh của doanh nghiệp tại công văn số 02/14/VNR gửi kèm.

2. Quan điểm của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đối với nội dung phản ánh vướng mắc của doanh nghiệp.

Báo cáo và sao gửi hồ sơ hải quan làm thủ tục tạm nhập, tái xuất lô hàng này gửi về Cục Giám sát quản lý về hải quan trước ngày 30/11/2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1561/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 24/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1561/GSQL-GQ1

167

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259129