• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 1570/LĐTBXH-TCCB năm 2018 về danh mục tài liệu thi tuyển công chức năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 1570/LĐTBXH-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1570/LĐTBXH-TCCB
V/v danh mục tài liệu thi tuyển công chức năm 2017

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi:

- Vụ Hợp tác quốc tế;
- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Vụ Bảo hiểm xã hội;
- Văn phòng Bộ;
- Thanh tra Bộ;
- Cục Quan hệ lao động và Tiền lương;
- Cục Qun lý lao động ngoài nước;
- Cục Người có công;
- Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội;
- Cục Việc làm;
- Cục Trẻ em;
- Cục Bảo trợ xã hội;
- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức, trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của vị trí việc làm, quy định về các các môn thi tại Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn liên quan, ngày 24/4/2018, Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 479/QĐ-LĐTBXH phê duyệt Danh mục tài liệu, nội dung thi tuyển công chức. Bộ yêu cầu Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo thông báo tới từng thí sinh dự thi vào đơn vị (theo danh sách đã công khai trên www.moIisa.gov.vn) biết và lấy danh mục, nội dung để ôn thi (đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ www.molisa.gov.vn). Việc thông báo hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/4/2018.

Thủ trưởng các đơn vị triển khai đúng nhiệm vụ và tiến độ đảm bảo kỳ thi công chức thực hiện theo Kế hoạch (ban hành kèm theo Quyết định số 2015/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/2017 và Quyết định số 126/QĐ-LĐTBXH ngày 06/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Thành viên HĐTT (để biết);
-
Cng TTĐT của Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1570/LĐTBXH-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Trịnh Minh Chí
Ngày ban hành: 26/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1570/LĐTBXH-TCCB

353

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380486