• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1578/TCT-TNCN năm 2018 về xin ý kiến giải quyết giảm thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1578/TCT-TNCN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1578/TCT-TNCN
V/v xin ý kiến giải quyết về giảm thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 578/CT-TNCN đề ngày 12/02/2018 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về việc xin ý kiến giải quyết về giảm thuế TNCN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1, Điều 4, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.

- Theo hướng dẫn tại công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18 tháng 05 năm 2015 của Bộ Tài chính

Căn cứ các quy định nêu trên và qua nghiên cứu hồ sơ, trường hợp Ông Lê Văn Non bị chẩn đoán Ung thư gan đa ổ gan trái, tăng huyết áp vô căn, viêm gan virus B mạn là mắc bệnh hiểm nghèo theo hướng dẫn tại công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18/05/2015 của Bộ Tài chính. Năm 2017, Ông Lê Văn Non tiếp tục điều trị bệnh him nghèo theo chỉ định của cơ quan y tế hoặc bác svà có hồ sơ chứng minh đầy đủ thì Ông Lê Văn Non thuộc diện người nộp thuế bị mắc bệnh him nghèo và được xét giảm thuế TNCN theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Trà Vinh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Duy Minh

 

 

Điều 4. Giảm thuế

Theo quy định tại Điều 5 Luật thuế Thu nhập cá nhân, Điều 5 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp. Cụ thể như sau:

1. Xác định số thuế được giảm

a) Việc xét giảm thuế được thực hiện theo năm tính thuế. Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo trong năm tính thuế nào thì được xét giảm số thuế phải nộp của năm tính thuế đó.

b) Số thuế phải nộp làm căn cứ xét giảm thuế là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà người nộp thuế phải nộp trong năm tính thuế, bao gồm:

b.1) Thuế thu nhập cá nhân đã nộp hoặc đã khấu trừ đối với thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế; thu nhập từ quà tặng.

b.2) Thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công.

c) Căn cứ để xác định mức độ thiệt hại được giảm thuế là tổng chi phí thực tế để khắc phục thiệt hại trừ (-) đi các khoản bồi thường nhận được từ tổ chức bảo hiểm (nếu có) hoặc từ tổ chức, cá nhân gây ra tai nạn (nếu có).

d) Số thuế giảm được xác định như sau:

d.1) Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế lớn hơn mức độ thiệt hại thì số thuế giảm bằng mức độ thiệt hại.

d.2) Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế nhỏ hơn mức độ thiệt hại thì số thuế giảm bằng số thuế phải nộp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1578/TCT-TNCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Duy Minh
Ngày ban hành: 27/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1578/TCT-TNCN

225

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381569