• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1578/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1578/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1578/VPCP-QHĐP
V/v giải quyết kiến nghị của các địa phương

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: BQuốc phòng.

Thủ tướng chính phủ giao BQuốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý kiến nghị của y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tháng 12 năm 2017 (kèm theo); trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg CP;
- UBND
các tỉnh: Lạng Sơn, Gia Lai;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTgCP, các Vụ: NC, KTTH, TKBT, Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, QHĐP (3b).Phc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 


KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ CHÍNH PHỦ VỚI ĐỊA PHƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

(Kèm theo Công văn số 1578/VPCP-QHĐP ngày 13 tháng 02 năm 2018)

STT

Nội dung kiến nghị

Địa phương

1.

Đề nghị Chính phủ đầu tư hoàn chỉnh hệ thống đường tuần tra biên giới, thực hiện rà phá bom mìn, vật n tại khu vực biên giới để tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên tuyến biên giới (BQuốc phòng)

Lạng Sơn

2.

Trong điều kiện tình hình an ninh biên giới có những diễn biến phức tạp, đề nghị trung ương quan tâm hỗ trợ kinh phí cho tỉnh để thực hiện hỗ trợ cho các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, thực hiện công tác đối ngoại. (BQuốc phòng, phối hợp với các cơ quan liên quan)

Gia Lai

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1578/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 13/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1578/VPCP-QHĐP

267

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374950