• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1581/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1581/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1581/VPCP-QHĐP
V/v giải quyết kiến nghị của các địa phương

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tài chính.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tháng 12 năm 2017 (kèm theo); trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg CP;
- UBND các tỉnh, thành phố:
Cần Thơ, Bến Tre, Nam Định, Tiền Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN
, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, KGVX, Cng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Phc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 


KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ CHÍNH PHỦ VỚI ĐỊA PHƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Công văn số 1581/VPCP-QHĐP ngày 13 tháng 02 năm 2018)

STT

Nội dung kiến nghị

Địa phương

1.

Đề nghị tiếp tục hỗ trợ tỉnh Bến Tre để sớm hình thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển dừa của Việt Nam tại tỉnh Bến Tre. (B Khoa học và Công nghệ)

Bến Tre

2.

Đề nghị sớm trình Chính phủ phê duyệt Đề án Khu Công nghệ cao (B Khoa học và Công nghệ)

Cần Thơ

3.

Đề nghị tập trung thúc đẩy đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, tận dụng tốt cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0). (B Khoa học và Công nghệ)

Nam Định

4.

Đề nghị xem xét, chỉnh sửa lại Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT/BKHCN-BTC ngày 01/09/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước phù hợp với Thông tư liên tịch s 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/02/2011. (Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính)

Tiền Giang

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1581/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 13/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1581/VPCP-QHĐP

280

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374953