• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Công văn 1583/BGDĐT-GDTC năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 1583/BGDĐT-GDTC
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1583/BGDĐT-GDTC
V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các Đại học, Học viện; Trường Đại học, Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung cấp Sư phạm;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thực hiện ch đạo của Ban Ch đạo Quốc gia phòng, chng dịch COVID-19 tại cuộc họp ngày 06/5/2020; trước tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam hiện cơ bản đưc kim soát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng đã gim (21 ngày qua Việt Nam không có ca nhiễm mới trong cộng đồng); trên cơ s ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế, tiếp theo Công văn s 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 v việc hướng dn việc bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương và nhà trường thực hiện một s nội dung sau:

- Không sử dụng mũ, nón, trang phục có tm chn giọt bn cá nhân trong lớp học; không bt buộc đeo khu trang trong lớp học; tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường, trưc khi vào lp, trong giờ ra chơi, khi ra khi lp và trên đường về nhà;

- Không áp dụng giãn cách trong lp học. Hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lp học với nhau và chỗ đông người;

- Được sử dụng điu hòa trong lp học; cuối mỗi buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng; tăng cường thc hiện lau kh khun b mặt, vệ sinh phòng/lp học, nhà v sinh và các bin pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương và nhà trường nghiêm túc ch đạo và thực hiện các nội dung hướng dn nêu trên; chu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thuộc trách nhiệm qun lý và báo cáo kịp thời v Ban Ch đạo phòng, chống dịch bnh COVID-19 ca Bộ Giáo dục và Đào tạo qua thư điện tử: bcd_ncov@moet.gov.vn; điện thoại: 078.678.3535.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
ng Chính ph (để b/c);
- PTTgCP
Đc Đam (để b/c);
- V
ăn phòng Chính ph (để b/c);
- Ban Ch đạo Quc gia (để b/c);
- Bộ trưởng
, Trưởng Ban Ch đo (để b/c);
- UBND các tỉnh/Tp trực thuộc TƯ (để p/h c/đ);
- B
Y tế (để p/h ch đo):
- C
ác thành viên Ban Ch đạo (để t/h);
- Cổng thông tin điện t của B GDĐT;
- Lưu: VT
, Vụ GDTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1583/BGDĐT-GDTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 07/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1583/BGDĐT-GDTC

1.021

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441834