• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1586/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1586/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1586/VPCP-QHĐP
V/v giải quyết kiến nghị của các địa phương

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phi hp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tháng 12 năm 2017 (kèm theo); trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg CP;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: CN, NN, KTTH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Phc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ CHÍNH PHỦ VỚI ĐỊA PHƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(kèm theo Công văn số 1586/VPCP-QHĐP ngày 13 tháng 02 năm 2018)

STT

Nội dung kiến nghị

Địa phương

1.

Đề nghị cho tiếp tục khai thác danh mục quỹ nhà đất đã trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. (Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan)

An Giang

2.

Đề nghị sớm ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương khai thác quỹ nhà đất dôi dư của các địa phương. (Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp vi các cơ quan liên quan)

An Giang, Sóc Trăng

3.

Đề nghị cho thành lập Trung tâm kiểm tra chuyên ngành (tập trung các cơ quan kiểm tra chất lượng về y tế, văn hóa, kiểm dịch động, thực vật, an toàn thực phẩm) tại khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải. (Bộ Tài chính - Tng Cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan).

Bà Rịa Vũng Tàu

4.

Đề nghị cho phép đấu giá đối với các tài sản đơn vị sự nghiệp nhà nước. (Bộ Tài chính).

Bắc Ninh

5.

Đề nghị xem xét, chấp thuận gộp các giai đoạn đầu tư khác nhau của Công ty TNHH Samsung Display tại Bắc Ninh thành một Dự án duy nhất và được áp dụng một điều kiện hưởng ưu đãi chung cho cả ba giai đoạn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty. (Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan)

Bắc Ninh

6.

Kiến nghị cho phép tỉnh Bến Tre cùng 6 tỉnh thuộc đồng bằng sông Cu Long (An Giang, Long An, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long) được triển khai ký kết cả 2 hiệp định vay Ngân hàng Thế giới (WB) với 02 nguồn vốn IDA và IDA SUF cho dự án “Nâng cấp đô thị Việt Nam”. (Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan).

Bến Tre

7.

Về nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: kiến nghị Thủ tướng đồng ý cho địa phương được hạch toán toàn bộ nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu được nộp vào ngân sách Nhà nước và điều tiết cho ngân sách địa phương hưởng 100% theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước để bổ sung nguồn vốn đầu tư nhằm phục vụ; cho các nhu cầu bức thiết hiện nay của địa phương (Bộ Tài chính).

Bình Dương

8.

Theo Nghị định số 51/2014/NĐ-CP quy định nhà đầu tư phải nộp tiền sử dụng khu vực biển, Kiến nghị Chính phủ xem xét, miễn thu tiền sử dụng khu vực biển để thu hút đầu tư. (Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan)

Cà Mau

9.

Cho phép địa phương được tiếp tục thực hiện việc bán tài sản gắn liền trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg trong thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, bổ sung vào nguồn vốn đầu tư công của tnh để phục vụ việc tái đầu tư, góp phần giải quyết khó khăn tạm thời ca địa phương trong điều kiện ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn. (Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan)

Cà Mau

10.

Đề nghị sớm ban hành Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ. (Bộ Tài chính).

Cần Thơ

11.

Về giá đất thu tiền sử dụng đất của các hộ dân diện giải tỏa, tái định cư: hiện nay còn hàng ngàn hộ dân, trước đây thu hồi đất tính theo bảng giá đất nhà nước, giá thấp, được bố trí đất tái định cư giá thấp tương ứng và cho nợ, nhiều hộ dân không trả nợ đúng hạn, nay theo quy định là phải trả theo giá sát giá thị trường gây thiệt thòi cho người dân và họ cũng không có khả năng trả nợ. UBND thành phố đã có nhiều văn bản kiến nghị Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. (Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trưng)

Đà Nẵng

12.

UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, đánh giá lại tình hình, nhận thấy, các chtiêu kinh tế xã hội kế hoạch năm 2018 chỉ có thể thực hiện như 2017, trong đó thu ngân sách dự kiến 13.249 tỷ đồng - thấp hơn dự toán Trung ương giao là 10% khoảng 14.665 tỷ đồng (năm 2018 dự kiến hụt thu khoảng 1.416 tỷ), chi thường xuyên ngân sách tỉnh dự kiến bằng dự toán chi năm 2017, chi đầu tư xây dựng cơ bản dự kiến 3.640 tỷ đồng, bằng 92% % so với kế hoạch năm 2017. Kính đề nghị Chính phủ và các Bộ ngành xem xét, bù giảm thu cho ngân sách tỉnh Khánh Hòa để đảm bảo các nhiệm vụ chi và cân đối ngân sách địa phương do gặp khó khăn giảm 10% số thu dự toán Trung ương giao năm 2018. (Bộ Tài chính)

Khánh Hòa

13.

Kinh phí khắc phục hậu quả cơn bão số 12 từ nguồn ngân sách khoảng 1260 tỷ đồng để hỗ trợ người dân sửa chữa nhà (60 tỷ), hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp (300 tỷ), sửa chữa cơ sở y tế, giáo dục, trụ sở cơ quan, công trình giao thông, thủy li…. (900 tỷ). Ngân sách đa phương rất khó khăn, kính đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ 100% kinh phí khắc phục; trước mắt đề nghị sớm giải quyết phần 50% thuộc nhiệm vụ chi ngân sách Trung ương 630 tỷ đồng. (Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan)

Khánh Hòa

14.

Đề nghị Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước giải quyết theo hướng đơn giản hóa thủ tục quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính để sớm giải quyết nguồn vốn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khôi phục sản xuất. (Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan)

Khánh Hòa

15.

Đề nghị sớm cấp kinh phí và cấp đồng bộ nguồn vốn hỗ trợ, vốn vay ngay từ đầu năm để thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. (Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan)

Kon Tum

16.

Đề nghị Trung ương giao số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu cho các địa phương phù hợp với lộ trình cắt giảm thuế quan theo các hiệp định thương mại và tình hình thực tế của từng địa phương (Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan).

Lạng Sơn

17.

Đề nghị nâng mức dư nợ vay của ngân sách các tỉnh miền núi, biên giới từ 20% lên trên 50% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp (quy định tại Điểm c, Khoản 6, Điều 4 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ) hoặc tính theo tổng thu ngân sách trên địa bàn (gồm cả thu từ xuất nhập khẩu) đcác địa phương có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội (Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan).

Lạng Sơn

18.

Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, siết chặt kluật tài chính - ngân sách nhà nước ở tất cả các ngành, các cấp. Tạo chuyển biến rõ nét trong chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyn giá. Triệt để tiết kiệm chi; gắn việc bố trí các dự án, nhiệm vụ chi với khả năng cân đối nguồn lực; khon chi hành chính, sử dụng xe công. Đề nghị tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực ngân sách nhà nước gắn với huy động tối đa các nguồn lực ngoài nhà nước để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. (Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan).

Nam Định

19.

Đề nghị khẩn trương ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 137/2010/TT-BTC để giúp Tỉnh Nghệ An giải quyết các khó khăn, vướng mắc về tài chính của địa phương (Bộ Tài chính)

Nghệ An

20.

Để bảo đảm sự ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Chính phủ: Không thực hiện thu điều tiết mà cho phép tỉnh tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1725/QĐ-TTg ngày 03/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. (Bộ Tài chính)

Quảng Ngãi

21.

Đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm cấp bổ sung kinh phí thực hiện các chính sách: miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP , kinh phí thực hiện Quyết định 42/2012/QĐ-TTg , Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo him y tế. (Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan)

Sơn La

22.

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh, nhu cầu vốn đầu tư từ ngân sách địa phương giai đoạn 2018-2020 khoảng 14.800 tỷ đồng cho đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm, xây dựng Khu kinh tế. Trong điều kiện ngân sách địa phương còn khó khăn, kính đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành quan tâm cho phép Thái Bình được sử dụng 50% phần tăng thu ngân sách sau làm lương trong chu kỳ ngân sách 2018 - 2020 và tiền thoái vốn Nhà nước ở các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh để tập trung thanh toán nợ XDCB các công trình trọng điểm có khối lượng hoàn thành trước năm 2017 và đầu tư xây dựng hạ tầng Khu kinh tế Thái Bình, tạo động lực thúc đẩy phát triển KTXH của địa phương (Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan).

Thái Bình

23.

Đề nghị rà soát cơ chế hoạt động, thủ tục vay vốn, ký bảo lãnh của các quỹ hỗ trợ đầu tư, Quỹ bảo lãnh tín dụng tạo điều kiện hỗ trợ về vốn cho doanh nghiệp thực hiện đầu tư, khởi nghiệp. (Bộ Tài Chính chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan)

Thái Nguyên

24.

Đtạo môi trường bình đẳng trong kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, đề nghị sửa đổi chính sách thuế TNDN theo hướng: lỗ từ sản xuất kinh doanh cũng được bù trừ với lãi từ kinh doanh bất động sản để xác định thu nhập tính thuế của doanh nghiệp. (Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan)

Thanh Hóa

25.

Hiện nay, trên đa bàn tnh Thanh Hóa có nhiều xã đạt 100% tiêu chí nông thôn mới nhưng còn nợ đọng xây dựng cơ bản nên chưa được xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, nh đề nghị Chính phủ có giải pháp xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện cho các xã, huyện đạt 100% tiêu chí được công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. (Bộ Tài chính)

Thanh Hóa

26.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành hỗ trợ thành phố hoàn chỉnh, thẩm định các đề án thuộc thẩm quyền của Trung ương theo Nghị quyết số 54 của Quốc hội để đảm bảo thông qua trong năm 2018, bắt đầu triển khai năm 2019 (Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan)

TP. Hồ Chí Minh

27.

Trong Tờ trình của thành phố tại buổi làm việc với Bộ Chính trị về báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị, thành phố đã rà soát và kiến nghị Chính phủ điều chỉnh một số Nghị định theo hướng tiếp tục phân cấp mạnh mẽ trên một số lĩnh vực. Thành phố sẽ khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung và trình Chính phủ ngay trong Quý 1 năm 2018, kính mong Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo (Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan)

TP. Hồ Chí Minh

28.

Năm 2018, Chính phủ cần có những giải pháp quyết liệt, tập trung hơn nữa nhất là trong kiểm soát nợ công. (Bộ Tài chính).

Trà Vinh

29.

Đề nghị thông báo trần chi, tổng cho cân đối ngân sách địa phương 3 năm kế hoạch để lập kế hoạch 3 năm đầu tư phát triển theo Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 và Thông tư số 69/2017/TT-BCT ngày 07/7/2017. (Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư )

Vĩnh Phúc

30.

Đề nghị báo cáo Thủ tướng trình UBTVQH cấp bù hụt thu ngân sách năm 2017 do nguyên nhân khách quan. (Bộ Tài chính)

Vĩnh Phúc

31.

Đề nghị tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp đảm bảo thống nhất với quy định của Luật Đầu tư, từ đó tập hợp hóa bằng một văn bản QPPL, tránh quy định rải rác tại các văn bản hướng dẫn, gây khó khăn cho cơ quan cấp phép khi xác định ưu đãi. (Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan)

Vĩnh Phúc

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1586/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 13/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1586/VPCP-QHĐP

272

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374975