• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


Văn bản pháp luật về Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

 

Công văn 1587/BTNMT-KHCN năm 2019 đôn đốc việc thực hiện Quyết định 1192/QĐ-BTNMT về Kế hoạch triển khai TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tải về Công văn 1587/BTNMT-KHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1587/BTNMT-KHCN
V/v đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 1192/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Kế hoạch triển khai TCVN ISO 9001:2015

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Quyết định số 4000/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1192/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2018 về ban hành Kế hoạch triển khai TCVN ISO 9001:2015 thay thế TCVN ISO 9001:2008 của Bộ như sau:

1. Đối với các đơn vị quản lý nhà nước (khối cơ quan Bộ, Thanh tra Bộ và các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ):

- Tiếp tục rà soát để cập nhật, bổ sung các quy trình nghiệp vụ, bảo đảm các yêu cầu sau:

+ Tất cả các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Tổng cục, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và các Vụ trực thuộc Bộ phải có các quy trình nghiệp vụ áp dụng TCVN ISO 9001:2015 ;

+ Tất cả các thủ tục hành chính đã được Bộ công bố, thực hiện tại Đơn vị phải được đưa vào quy trình TCVN ISO 9001: 2015 .

- Gửi đầy đủ các quy trình nghiệp vụ đã ban hành về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Khoa học và Công nghệ).

- Báo cáo kế hoạch cập nhật, bổ sung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Đơn vị.

2. Đối với các Đơn vị không thuộc khối quản lý nhà nước:

- Báo cáo việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Đơn vị;

- Báo cáo kế hoạch triển khai năm 2019 về việc chuyển đổi từ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 tại Đơn vị.

Đề nghị các Đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1192/QĐ- BTNMT về ban hành Kế hoạch triển khai TCVN ISO 9001:2015 thay thế TCVN ISO 9001:2008 và báo cáo tình hình triển khai, áp dụng TCVN ISO trong 4 tháng đầu năm 2019. Báo cáo đề nghị gửi về Bộ (qua Vụ Khoa học và Công nghệ) trước ngày 15 tháng 4 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân (để báo cáo);
- Lưu VT. KHCN. NVH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Trần Bình Trọng

 

PHỤ LỤC

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1192/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2018 trong 04 tháng đầu năm 2019

Hà Nội, ngày  tháng  năm 2019

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO

Thực hiện Quyết định số 1192/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Kế hoạch triển khai TCVN ISO 9001:2015 thay thế TCVN ISO 9001:2008 , Đơn vị báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai TCVN ISO 9001:2015 thay thế TCVN ISO 9001:2008 trong 04 tháng đầu năm 2019 tại đơn vị như sau:

1. Kết quả xây dựng và áp dụng

1.1. Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (hoặc ISO 9001:2008) tại Đơn vị

1.2. Tình hình phê duyệt kế hoạch, kinh phí triển khai thực hiện việc cập nhật, bổ sung, chuyển đổi, xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (hoặc ISO 9001:2008) tại Đơn vị

1.3. Kết quả cụ thể

STT

Tên tài liệu

Mã số

Công bố TCVN ISO 9001:2015

Kết quả áp dụng

Ghi chú

Đã công bố

Chưa công bố

Đáp ứng yêu cầu

Chưa đáp ứng yêu cầu

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Tự đánh giá về hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (9001:2008)

1.5. Tình hình xử lý vi phạm đối với hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (9001:2008)

1.6. Nhận xét về hoạt động tư vấn của các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn

1.7. Nêu những thuận lợi, khó khăn và những vấn đề tồn tại trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì

2. Kế hoạch triển khai trong năm 2019

3. Đề xuất, kiến nghị

 

 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1587/BTNMT-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Trần Bình Trọng
Ngày ban hành: 08/04/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1587/BTNMT-KHCN

120

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
431990