• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1587/CT-TTHT năm 2015 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 1587/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1587/CT-TTHT
V/v: Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty TNHH LINGJACK Việt Nam
Địa chỉ: Số 117 Hoa Lan, P.02, Quận Phú Nhuận
Mã số thuế: 0311810053

 

Trả lời văn bản số 01/2015/CV/LJV ngày 21/01/2015 của Công ty về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ Điểm 3 Công văn số 18304/BTC-TCHQ ngày 16/12/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa quy định thẩm quyền hoàn thuế GTGT:

“Cơ quan Hải quan thực hiện hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa cho doanh nghiệp đối với những tờ khai đăng ký từ ngày 01/01/2014 (Thời điểm Thông tư số 150/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành) trở đi và những tờ khai mà đến nay doanh nghiệp chưa kê khai, khấu trừ, hoàn thuế với cơ quan Thuế.

Trường hợp cơ quan Hải quan đã xác nhận số thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa khâu nhập khẩu và doanh nghiệp đã kê khai, khấu trừ, hoàn thuế với cơ quan Thuế thì không xử lý điều chỉnh khấu trừ và thu hồi hoàn thuế.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty theo trình bày nộp thừa tiền thuế GTGT (do hủy tờ khai) hàng nhập khẩu (số 123768/NKD ngày 03/09/2013) của tờ khai hải quan tháng 09/2013 với số tiền là 52.856.122 đồng, Công ty cam kết chưa kê khai, khấu trừ, hoàn thuế với Cơ quan thuế thì Công ty lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi Cơ quan Hải Quan để được giải quyết, xử lý hoàn thuế theo hướng dẫn tại Công văn số 18304/BTC-TCHQ ngày 16/12/2014 của Bộ Tài Chính.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
218_5508/15(dtthanh)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1587/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 10/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1587/CT-TTHT

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271710