• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1587/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công thương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1587/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1587/VPCP-QHĐP
V/v giải quyết kiến nghị của các địa phương

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phi hp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tháng 12 năm 2017 (kèm theo); trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg CP;
- UBND các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, B
ến Tre, Bình Thuận, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Hi Dương, Long An, Nam Định, Ninh Bình, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Tây Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, NN, TKBT, C
ng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Phc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguy
n Văn Tùng

 

KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ CHÍNH PHỦ VỚI ĐỊA PHƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

(kèm theo Công văn số 1587/VPCP-QHĐP ngày 13 tháng 02 năm 2018)

STT

Nội dung kiến ngh

Địa phương

1.

Đề nghị quan tâm xem xét hỗ trợ đầu tư hệ thống điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. (Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan)

Bà Rịa - Vũng Tàu

2.

Đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục hỗ trợ Bến Tre để sớm hình thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển dừa của Việt Nam tại tỉnh Bến Tre (Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan)

Bến Tre

3.

Đề nghị Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt bổ sung một số Dự án Nhà máy điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Dự án: TTC Bến Tre, Thới Thuận, An Điền, VPL) vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 để Bến Tre sớm triển khai thực hiện (Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan)

Bến Tre

4.

Qua triển khai Quy hoạch titan được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1546/QĐ-TTg ngày 03/9/2013 đến nay đã phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập; Quy hoạch được duyệt chồng lấn với 33 dự án phát triển kinh tế - xã hội khác đã được chấp thuận đầu tư với tổng diện tích chồng lấn 4.576 ha. Quyết định số 645/QĐ-TTg phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia có 82.700 ha thuộc tỉnh Bình Thuận, gây rất nhiều khó khăn cho tỉnh Bình Thuận trong việc thu hút, kêu gọi đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội. UBND tỉnh Bình Thuận kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan sớm hoàn tất việc điều chỉnh Quy hoạch titan, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. (Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Bình Thuận

5.

Đề nghị đẩy nhanh tiến độ các thủ tục liên quan của Hợp đồng BOT và PPA để tiến tới cấp Giấy chứng nhận đầu tư và khởi công Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2. (Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Hà Tĩnh

6.

Đề nghị xây dựng cơ chế, tập trung, đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyn đi mô hình tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là việc xác định chiến lược, sản phẩm chủ lực để phát trin công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp vừa và nhỏ. (Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan)

Hải Dương

7.

Kiến nghị các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu để sớm ban hành quy định về quản lý an toàn thực phẩm đối với chợ. (Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan)

Long An

8.

Đề nghị đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu gắn với xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam, tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu. Đơn giản hóa thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, nhất là kiểm tra chuyên ngành, thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia; hỗ trợ doanh nghiệp chủ động hội nhập hiệu quả, nâng cao chất lượng thông tin, dự báo thị trường. Chú trọng phát triển và quản lý tốt thị trường trong nước, nhất là thị trường bán lẻ, hệ thống siêu thị. (Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan)

Nam Định

9.

Đề nghị tiếp tục hỗ trợ cho Ninh Bình trong việc phát triển công nghiệp sản xuất ô tô và phụ trợ ô tô. (Bộ Công Thương)

Ninh Bình

10.

Tỉnh Ninh Thuận được đánh giá là một trong những nơi có tiềm năng phát triển điện gió và điện mặt trời lớn so với cả nước. Để triển khai chủ trương "phát triển Ninh Thuận trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước" theo kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 318/TB-VPCP ngày 07/10/2016 của Văn phòng Chính phủ. Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm xem xét:

(1) Chỉ đạo sớm phê duyệt bổ sung Quy hoạch điện mặt tri tỉnh Ninh Thuận giai đoạn đến 2020, có xét đến 2030, với quy mô công suất từ 8.000-10.000 MW, trước mắt trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 phê duyệt bổ sung vào quy hoạch quy mô công suất 2.000 MW để thực hiện thí điểm; ưu tiên xem xét, đầu tư hạ tầng kỹ thuật truyền tải điện đáp ứng quy mô phát triển và phê duyệt các dự án của Tỉnh.

(2) Quan tâm, chỉ đạo sớm ban hành chính sách điều chỉnh giá điện gió, cũng như cơ chế hỗ trợ về tài chính, tín dụng cho các nhà đầu tư lĩnh vực năng lượng tái tạo.

(3) Sớm đồng ý chủ trương triển khai Dự án tổ hợp điện ký tại Ninh Thuận để tạo điều kiện trong thu hút đầu tư lĩnh vực này trên địa bàn tỉnh.

(4) Đồng ý chủ trương cho phép triển khai một chu kỳ sản xuất đối với các dự án điện gió, điện mặt trời đối với vị trí dự kiến xây dựng nhà máy điện hạt nhân số 1 và cho phép triển khai kêu gọi đầu tư các dự án phù hợp và phát triển khu dân cư một phần đất người dân đang sinh sống, canh tác sản xuất ổn định, có hiệu quả đối vi vị trí dự kiến xây dựng nhà máy điện hạt nhân số 2. (Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan)

Ninh Thuận

11.

Đề nghị có cơ chế, chính sách ưu đãi cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất nhằm tạo sự cạnh tranh bình đẳng với Nhà máy lọc hóa dầu khác; tạo điều kiện thực hiện hoàn thành các chủ trương của Trung ương như cổ phần hóa, nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất. (Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan)

Quảng Ngãi

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1587/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 13/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1587/VPCP-QHĐP

297

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374976