• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1594/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1594/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1594/VPCP-QHĐP
V/v giải quyết kiến nghị của các địa phương

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- B
Tài chính.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tháng 12 năm 2017 (kèm theo); trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg
CP;
- UBND các tỉnh: Bắc Ninh, Bình Dương, Đà N
ng, Hà Nam, Hải Dương, Hậu Giang, Kiên Giang, Kon Tum, Nam Định, Quảng Ngãi, Sơn La, Thái Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TCCV, KTTH,
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Phc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 


KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ CHÍNH PHỦ VỚI ĐỊA PHƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ NỘI VỤ

(Kèm theo Công văn số 1594/VPCP-QHĐP ngày 13 tháng 02 năm 2018)

STT

Nội dung kiến nghị

Địa phương

1.

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở tổ chức lại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế và một số bộ phận trực thuộc các phòng, chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương. (B Nội vụ).

Bắc Ninh

2.

Tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đề nghị Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ quan tâm đưa nội dung này vào Chương trình công tác của Bộ Chính trị năm 2018. (B Nội vụ)

Bắc Ninh

3.

Về bố trí biên chế cho huyện Bàu Bàng và huyện Bắc Tân Uyên: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2335/VPCP-TCCV ngày 08/8/2017 của Văn phòng Chính phủ, yêu cầu các địa phương có tổ chức thành lập mới do chia tách đơn vị cấp huyện nhưng chưa được giao bổ sung biên chế mà địa phương đã tự quyết định biên chế cho các tổ chức này thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Sau nhiều lần làm việc giữa địa phương và Bộ Nội vụ, ngày 09/11/2017, tỉnh có báo cáo số 249/BC-UBND gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ, theo đó đề nghị chấp thuận bổ sung cho huyện Bàu Bàng và huyện Bắc Tân Uyên là 244 biên chế hành chính và 31 biên chế sự nghiệp (Bộ Nội vụ).

Bình Dương

4.

Hiện nay, việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế còn qua quá nhiều cấp phê duyệt. Do vậy, đề nghị Bộ Nội vụ giao lại thẩm quyền phê duyệt danh sách, tạm ứng kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế cho địa phương để đẩy mạnh phân cấp quản lý, đề cao tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của địa phương cũng như phát huy vai trò giám sát của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính. (Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính)

Đà Nng

5.

Đề nghị trình Quốc hội sửa đổi Luật, ban hành các văn bản hướng dẫn để triển khai thi hành Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. (Bộ Nội vụ).

Hà Nam

6.

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp lý, mở rộng về phân cấp, ủy quyền giữa chính quyền địa phương với Trung ương. (Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan)

Hải Dương

7.

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện công tác t chức bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, yếu kém như Thuế, Hải quan. (Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan)

Hải Dương

8.

Đề nghị xây dựng quy trình thực hiện thủ tục hành chính liên thông trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin để các địa phương áp dụng đồng bộ trên toàn quốc. (Bộ Nội vụ).

Hậu Giang

9.

Đề nghị đẩy nhanh tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập huyện Thổ Châu trực thuộc tỉnh trước khi trình thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc (dự kiến vào tháng 5/2018). (B Nội vụ).

Kiên Giang

10.

Đề nghị xem xét, ban hành chính sách đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ y tế; xác định bậc lương khởi điểm phù hợp với thời gian đào tạo; chính sách thu hút, khuyến khích người có trình độ chuyên môn làm việc tại y tế cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo và trong các lĩnh vực chuyên môn đặc thù của ngành y. (Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan)

Kon Tum

11.

Đề nghị xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, kỷ luật kỷ cương; tinh gọn bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức. Kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí. (Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan).

Nam Định

12.

Đề nghị có cơ chế hợp lý đ khuyến khích thực hiện tinh giản biên chế thông thoáng hơn, đủ mạnh để khuyến khích công chức, viên chức nghỉ việc, thay vì như hiện nay đa số tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP là nghỉ hưu trước tuổi. (Bộ Nội vụ).

Quảng Ngãi

13.

Đề nghị Chính phủ nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi Luật Viên chức năm 2010 để đổi, mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nhập quốc tế. (Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan)

Sơn La

14.

Đề nghị thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật và chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. (B Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan).

Thái Bình

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1594/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 13/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1594/VPCP-QHĐP

282

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375025