• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1595/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1595/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1595/VPCP-QHĐP
V/v giải quyết kiến nghị của các địa phương

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
-
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
-
Bộ Giao thông vận tải;
-
Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
-
Bộ Tài chính;
-
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tháng 12 năm 2017 (kèm theo); trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTgCP, các PTTg CP;
- UBND các tỉnh, thành phố:
Cần Thơ, Bến Tre, Cà Mau, Đắk Lắk, Điện Biên, Gia Lai, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Khánh Hòa, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Nam Định, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Ngãi, Sơn La, Thái Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: CN; NN, KTTH, KGVX, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Phc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 


KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ CHÍNH PHỦ VỚI ĐỊA PHƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Kèm theo Công văn số 1595/VPCP-QHĐP ngày 13 tháng 02 năm 2018)

STT

Nội dung kiến nghị

Địa phương

1.

Đề nghị tiếp tục hỗ trợ Bến Tre để sớm hình thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển dừa của Việt Nam tại tỉnh Bến Tre. (B Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Bến Tre

2.

Đề nghị sớm công nhận chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm Bưởi Da Xanh, Dừa Xiêm Xanh và Sầu Riêng tỉnh Bến Tre nhằm gia tăng giá trị sản phẩm và khẳng định thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Bến Tre nói riêng và góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp cả nước nói chung. (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan )

Bến Tre

3.

Xin chủ trương Thủ tướng Chính phủ cho phép huy động doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng kè chống sạt lở gây bồi, tạo bãi ven biển. Kính mong Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan sớm xem xét, giải quyết để tnh triển khai thực hiện nhằm góp phần ứng phó với tình trạng sạt lở như hiện nay. (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan)

Cà Mau

4.

Đề nghị bố trí vốn để sắp xếp, bố trí lại dân cư cho vùng ven rừng, ven biển, tỉnh Cà Mau theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg , ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Nhu cầu vốn giai đoạn 2016 - 2020 và lộ trình tới năm 2025 cn khoảng 1.200 tỷ đồng để di di thêm gần 5.700 hộ ở những nơi có nguy cơ thiên tai cao. Nhưng trước mắt, hỗ trợ tỉnh Cà Mau 120 tỷ đồng thực hiện tái định cư cho khoảng 500 hộ dân sinh sống tại cửa biển Vàm Xoáy, xã Đất Mũi và cửa biển Rạch Gốc, thị trấn Rạch Gốc huyện Ngọc Hiển có nguy cơ ảnh hưởng rất cao. (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan )

Cà Mau

5.

Đề nghị sớm trình Chính phủ phê duyệt Đề án Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Cần Thơ

6.

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Chỉ thị 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 về tăng cường chỉ đạo các biện pháp bảo vệ rừng. (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan)

Đắk Lắk

7.

Đề nghị Chính Phủ sớm chủ trì tổ chức hội nghị để bàn giải quyết tình trạng dân di cư tự do tại các tỉnh miền núi và Tây nguyên nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực. (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan)

Điện Biên

8.

Đ công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr, tỉnh Gia Lai - Đăk Lăk đưa vào hoạt động và phát huy công suất nhằm khc phục hạn hán và ứng phó với biến đổi khí hậu, tỉnh đề nghị: Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ ngành trung ương bố trí vốn cho tỉnh 1.016 tỷ đồng để thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng của dự án Hồ chứa nước Ia Mơr với kinh phí 73 tỷ đồng, trồng rừng thay thế với diện tích là 2.783,74 ha do chuyển đi mục đích sử dụng rừng sang xây dựng công trình với kinh phí 170 tỷ đồng và đầu tư kênh cấp dưới với kinh phí 773 tỷ đồng. (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan)

Gia Lai

9.

Đề nghị thực hiện các chính sách, sớm khôi phục sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân vùng ảnh hưởng do sự cố môi trường biển (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan, địa phương)

Hà Tĩnh

10.

Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm hỗ trợ ổn định đời sống nhân dân vùng bị thiệt hại, xây dựng 12 khu tái định cư phục vụ di dân vùng sạt lở, đặc biệt là công tác xử lý sạt lở đất khu vực phía Đông đồi ông Tượng và ven đường 6 tại tổ 4, phường Thái Bình, tổ 4, tổ 5, phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính).

Hòa Bình

11.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước xem xét, bổ sung, hướng dẫn một số chính sách để hỗ trợ cho ngư dân nuôi trồng thủy sản và khai thác thủy sản; sớm hướng dẫn việc áp dụng trình tự thủ tục xác định thiệt hại và hỗ trợ đối với các hộ dân không có kê khai ban đầu, không phù hợp với quy hoạch theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017. (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phi hợp với Ngân hàng nhà nước Việt Nam)

Khánh Hòa

12.

Đề nghị hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bão số 16 để khôi phục sản xuất và n định cuộc sống (B Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Kiên Giang

13.

Đề nghị tiếp tục hỗ trợ tỉnh xử lý các vấn đề có liên quan để thực hiện các dự án đầu tư liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp, theo chỉ đạo của TTgCP tại văn bản số 11460/VPCP-NN ngày 27/10/2017. (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hp với các cơ quan liên quan )

Lâm Đồng

14.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có đủ nguồn vốn đ thu mua lúa cho nông dân khi vào vụ thu hoạch rộ, đề xuất bổ sung nội dung: “Doanh nghiệp được vay vn với lãi suất ưu đãi trong thời gian thu hoạch lúa nhưng tối đa không quá 03 tháng”. (Quyết định 62/3013/QĐ-TTg và Thông tư 15/2014/TT-BNNPTNT) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan)

Long An

15.

Theo quy định của Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT quy định UBND cấp tỉnh phê duyệt phương án, dự án cánh đồng ln của doanh nghiệp và HTX. Đề nghị điều chỉnh UBND cấp huyện là cấp phê duyệt các phương án, dự án cánh đồng lớn của doanh nghiệp, hợp tác xã có phạm vi trên địa bàn một huyện. UBND tỉnh phê duyệt phương án, dự án cánh đồng lớn của doanh nghiệp, hợp tác xã có phạm vi liên huyện. (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan )

Long An

16.

Đề nghị quan tâm, triển khai Chương trình nâng cấp đê sông, đê biển. (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Nam Định

17.

Đề nghị nghiên cứu, hỗ trợ các tỉnh việc xác định nguyên nhân, giải pháp phòng chống dịch bệnh phức tạp như bệnh lùn sọc đen trên lúa. (B Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Nam Định

18.

Đề nghị tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất, tăng cường hợp tác liên kết, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế của từng vùng, địa phương và chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan).

Nam Định

19.

Đề nghị giúp đ tạo điều kiện để huyện Nam Đàn sớm tr thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu và quy hoạch, tôn tạo Khu di tích đặc biệt Kim Liên (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Nghệ An

20.

- Đề nghị hỗ trợ đầu tư: Kè chống xói lở đầm Cù Mông giai đoạn 2; đê ngăn mặn và chống xâm thực hạ lưu sông Đà Rằng; hồ chứa nước Suối Cái; hồ điều tiết nước Xuân Lâm; đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn nối các huyện, TP Tuy Hòa - Phú Hòa, TP Tuy Hòa - Tuy An; đường tránh nạn cứu hộ ven Đầm Cù Mông.

- Đề nghị đầu tư sớm hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng trong và ngoài hàng rào Khu nông nghiệp công nghệ cao của Tỉnh.

(Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan )

Phú Yên

21.

Kiến nghị Chính phủ cần ban hành cơ chế, chính sách cụ th để hỗ trợ, bảo hộ ngư dân, góp phần khắc phục thiệt hại khi bị tàu nước ngoài tấn công bắt giữ, lấy tài sản ở ngư trường truyền thống. (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Quảng Ngãi

22.

Kiến nghị Chính phủ có chế tài nặng để xử lý trường hợp ngư dân vi phạm vùng biển các nước. (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan)

Quảng Ngãi

23.

Đề nghị Chính phủ, các Bộ, Ngành tiếp tục quan tâm, cân đối nguồn vốn hỗ trợ các tỉnh khc phục thiên tai mưa lũ năm 2017. Riêng tỉnh Sơn La đề nghị hỗ trợ 600 tỷ đồng (UBND tỉnh đã có các tờ trình trình Chính phủ, các Bộ, Ngành). (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan)

Sơn La

24.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, có cơ chế chính sách đặc thù đối với những tỉnh nông nghiệp như Thái Bình (có tới 90% dân số ở nông thôn) và có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh lương thực quốc gia để có điều kiện thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới. (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan)

Thái Bình

25.

Đề nghị sửa đổi Quyết định số 558/QĐ-TTg theo hướng bỏ tiêu chí quy hoạch xây dựng vùng huyện trong bộ tiêu chí huyện nông thôn mới. (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan )

Thanh Hóa

26.

Đề nghị bổ sung Vĩnh Phúc vào Quy hoạch tổng thể vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 4/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ. (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan)

Vĩnh Phúc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1595/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 13/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1595/VPCP-QHĐP

275

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375026