• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1596/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1596/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1596/VPCP-QHĐP
V/v giải quyết kiến nghị của các địa phương

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- B
Tài chính;
- B
Xây dựng;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tháng 12 năm 2017 (kèm theo); trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg CP;
- UBND các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hưng Yên, Kon Tum, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Thái Bình, Tiền Giang, Vĩnh Long;
- VPCP: BTC
N, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: CN, NN, KTTH, KGVX, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Phc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 


KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ CHÍNH PHỦ VỚI ĐỊA PHƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Công văn số 1596/VPCP-QHĐP ngày 13 tháng 02 năm 2018)

STT

Nội dung kiến nghị

Địa phương

1.

Đề nghị Chính phủ triển khai quyết liệt, đồng bộ và đẩy nhanh tiến độ công tác cải cách thể chế cho phù hợp với tình hình thực tế, nhất là trong lĩnh vực về quản lý đất đai. (B Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan)

Bà Rịa - Vũng Tàu

2.

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của các tỉnh làm căn cứ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các huyện tạo điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án đầu tư. (Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Bắc Giang

3.

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành Thông tư quy định về định mức sử dụng đất; Hướng dẫn cụ thể các trường hợp thu hồi đất theo Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 (thu hồi đất do vi phạm về đất đai; Sửa đổi, bổ sung các chế tài xử lý, xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đất đai cho rõ ràng, cụ thể và mạnh hơn để đủ sức n đe các đối tượng vi phạm. (Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Bắc Giang

4.

Đề nghị xem xét miễn thu tiền sử dụng khu vực biển để thu hút đầu tư (Nghị định số 51/2014/NĐ-CP) (Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính)

Cà Mau

5.

Đề nghị chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; quản lý, khai thác hợp lý tài nguyên; bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai. (Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan)

Đồng Tháp

6.

Sớm hoàn thiện và trình Ban Bí thư cho thí điểm cơ chế tập trung, tích tụ đất đai phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2020. (Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Hà Nam

7.

Đề nghị tiếp tục giám sát, phối hợp, hỗ trợ để FHS hoàn thiện các nội dung cam kết về bảo vệ môi trường, sớm vận hành chính thức lò cao số 1 và cho phép vận hành thử nghiệm lò cao số 2 của FHS (Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương)

Hà Tĩnh

8.

Đề nghị rà soát, sửa đổi trình Quốc hội điều chỉnh quy định của Luật Bảo vệ môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan)

Hải Dương

9.

Đề nghị sửa đổi, cắt giảm thủ tục hành chính liên quan đến các thủ tục thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, sớm đưa các dự án vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. (Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan)

Hưng Yên

10.

Cho phép tỉnh Kon Tum được hưởng một số chính sách đất đai đặc thù trong Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen; cụ thể:

+ Cho phép UBND tỉnh được thực hiện thu hồi đất và thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

+ Đối với dự án thực hiện trong khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen được Miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê.

(Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch và các cơ quan liên quan)

Kon Tum

11.

Đề nghị quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các địa phương về thời gian thẩm định, thủ tục về đất đai, thời gian về phê duyệt đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư kinh doanh khu, cụm công nghiệp cũng như các dự án phải xin phép các Bộ ngành phê duyệt để tạo điều kiện cho địa phương kịp thời tranh thủ các nhà đầu tư. (B Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan)

Ninh Bình

12.

Đề nghị Chính phủ sớm có giải pháp tháo gỡ trong việc thực hiện quy định tại Điều 73 Luật Đất đai năm 2013 về sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng tiền sử dụng đất để sản xuất kinh doanh.

+ Nhiều dự án chủ đầu tư đã thực hiện 80% diện tích đất nhận chuyển nhượng theo quy định, còn lại một số trường hợp không thỏa thuận được, nhiều trường hợp người sử dụng đất gây khó khăn đ ép chủ đầu tư phải thỏa thuận với mức giá cao hơn.

+ Do vậy, dự án chậm triển khai, diện tích đất nhận chuyển nhượng để hoang hóa gây thiệt hại cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, quy hoạch kiến trúc được phê duyệt.

+ UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa đổi theo hướng: Đối với dự án sản xuất kinh doanh khi nhà đầu tư thỏa thuận với người sử dụng đất, nếu 80% người dân vùng dự án đồng tình về mức bồi thường thì nhà nước hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án.

(Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan)

Quảng Ngãi

13.

Đề nghị sửa đổi các quy định còn bất hợp lý trong Luật Tài nguyên và Môi trường và các văn bản hướng dẫn dưới luật. (Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Tây Ninh

14.

Đề nghị sớm thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Thí điểm tập trung, tích tụ đất đai, phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2020 để tỉnh triển khai thực hiện, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. (Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan)

Thái Bình

15.

Kiến nghị chấp thuận chủ trương cho chuyển đổi mục đích đất rừng sang đất sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ để tỉnh sớm triển khai cụm công nghiệp Gia Thuận 1, 2 và thu hút đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh khác. (Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Tiền Giang

16.

Đề nghị sớm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 để làm cơ sở cho địa phương tổ chức thực hiện. (Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Tiền Giang

17.

Dự án Khu du lịch Mỹ Hòa, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh: dự án đúng quy hoạch sử dụng đất, nằm trong danh mục các dự án ưu tiên đầu tư thuộc các Quy hoạch, Nghị quyết, Kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh. Hiện nay, đã có nhà đầu tư quan tâm, cam kết ứng trước vốn để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án với quy mô khoảng 50ha. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư tự thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất với người người dân thì sẽ rất khó khăn, thời gian kéo dài. Vì vậy, đề nghị Chính phủ chấp thuận cho tỉnh Vĩnh Long thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư bng nguồn vn ứng trước của chủ đầu tư. Sau đó, tỉnh được chỉ định giao đất, cho thuê đất đối với nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. (Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan)

Vĩnh Long

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1596/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 13/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1596/VPCP-QHĐP

257

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375028