• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 160/CQLG-NLTS năm 2014 về thực hiện biện pháp bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi do Cục quản lý giá ban hành

Tải về Công văn 160/CQLG-NLTS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
CỤC QUẢN LÝ GIÁ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/CQLG-NLTS
V/v triển khai thực hiện biện pháp bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1079/QĐ-BTC và Công văn số 6544/BTC-QLG).

Tiếp theo Công văn số 135/CQLG-THPTDB ngày 5/6/2014 về việc triển khai thực hiện biện pháp bình n giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi; trên cơ sở kết quả kiểm tra, nắm tình hình thực tế tại một số Sở Tài chính, Cục Quản lý giá đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Sở Tài chính các tỉnh) chú trọng thực hiện một số nội dung sau:

1. Căn cứ vào bảng giá tối đa bán buôn, giá đăng ký và giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân thuộc danh sách Bộ Tài chính thông báo (kèm theo Công văn số 156/CQLG-NLTS ngày 17/6/2014 về việc cung cấp bảng giá bán buôn tối đa, giá đăng ký, giá bán lẻ khuyến nghị), Sở Tài chính thực hiện việc kiểm tra, rà soát, giám sát việc xác định giá bán lẻ tối đa và đăng ký giá bán lẻ đến người tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tại địa phương. Đặc biệt đối với các địa phương chỉ có các đại lý, cửa hàng bán lẻ bán đúng giá của nhà cung cấp thì cần cập nhật thêm thông tin giá tối đa, giá đăng ký tại các tỉnh, thành phố lớn, như Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận (nơi khởi nguồn sản xuất, nhập khẩu và phân phối sản phẩm sữa) để làm cơ sở rà soát, kiểm tra giá bán lẻ sản phẩm sữa trên địa bàn địa phương.

2. Sau khi rà soát Sở Tài chính thực hiện công khai thông tin giá bán lẻ tối đa, đăng ký giá bán lẻ đến người tiêu dùng các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của từng tổ chức, cá nhân trên Cổng Thông tin điện tử của Sở trước ngày 21/6/2014. Trường hợp một số địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai về thời gian khác với nội dung hướng dẫn tại các văn bản nói trên (đặc biệt là thời gian thực hiện giá bán lẻ chậm nhất ngày 21/6/2014); đề nghị Sở Tài chính báo cáo lại UBND tỉnh để thực hiện đúng theo Quyết định, Công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính và chủ trương của Chính phủ.

3. Ngoài việc thực hiện chế độ báo cáo về việc tổ chức thực hiện, diễn biến giá cả sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi tại địa phương theo quy định tại điểm 2h, Công văn số 6544/BTC-QLG, đề nghị Sở Tài chính gửi báo cáo nhanh về Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính theo địa chỉ thư điện tử trinhthithutrang@mof.gov.vn phản ánh tình hình thực hiện giá bán lẻ tại địa phương ngay trong ngày 23/6/2014 để tng hp.

Các thông tin về giá bán buôn tối đa, giá đăng ký, giá bán lẻ tối đa, giá bán lẻ khuyến nghị và các thông tin liên quan đến công tác bình ổn giá đề nghị Sở Tài chính thường xuyên cập nhật tại địa chỉ www.mof.gov.vn/portal/page/portal/qlg.

Cục Quản lý giá đề nghị Sở Tài chính các địa phương quan tâm, chủ động triển khai thực hiện biện pháp bình ổn giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi theo đúng thời gian quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Bộ Công Thương (Cục QLTT, Vụ TTTN);
- Vụ Pháp chế, Thanh tra TC; TCHQ, TCT (đ
phối hợp);
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Cục;
- Lưu: VT, NLTS.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
...
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

Chỉ đạo Sở Tài chính và các Sở ban ngành có liên quan tổ chức triển khai các biện pháp bình ổn giá sản phẩm sữa theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 02/5/2014, quy định tại Quyết định số 1079/QĐ-BTC và hướng dẫn của Bộ Tài chính phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Cụ thể như sau:
...
h) Báo cáo về việc tổ chức thực hiện, diễn biến giá cả sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi tại địa phương:

- Trong vòng 03 tháng đầu kể từ ngày Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 có hiệu lực thi hành, định kỳ vào ngày 15 và 30 hàng tháng gửi báo cáo nhanh về Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính theo địa chỉ thư điện tử trinhthithutrang@mof.gov.vn;

- Từ tháng thứ 4 trở đi, định kỳ trước ngày 25 hàng tháng gửi báo cáo bằng văn bản về Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính, đồng thời gửi theo địa chỉ thư điện tử nêu trên hoặc fax theo số 04.22208105;

- Thực hiện báo cáo đột xuất bằng văn bản và qua thư điện tử/fax khi có yêu cầu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 160/CQLG-NLTS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 18/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 160/CQLG-NLTS

129

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258513