• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

 

Công văn 161/BHXH-THU về thu bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2015 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 161/BHXH-THU
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 161/BHXH-THU
V/v Thu BHYT hộ gia đình năm 2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- BHXH Quận Huyện;
- Đại lý thu BHYT;

 

Ngày 29/12/2014 Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh (BHXH TP) đã có Công văn số 4238/BHXH-THU v/v tạm dừng thu diện tham gia BHYT theo Hộ gia đình từ tháng 1/2015 chờ hướng dẫn cụ thể của BHXH Việt Nam theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 22, Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC , tuy nhiên cho đến nay BHXH TP vẫn chưa nhận được văn bản hướng dẫn chính thức;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm Y tế (Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015) và các văn bản hướng dẫn thực hiện (Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Liên Bộ Y tế - Tài Chính);

Để kịp thời đảm bảo quyền lợi tham gia BHYT của người đã tham gia đến kỳ gia hạn thẻ BHYT, và người bắt đầu tham gia mới theo diện Hộ gia đình, trong tháng 1/2015; đồng thời đảm bảo nguyên tắc 100% thành viên hộ gia đình bắt buộc phải tham gia theo quy định pháp luật BHYT và nội dung đã hướng dẫn tại điểm 2, Công văn số 4238/BHXH-THU của BHXH TP,

Nay BHXH TP thông báo tạm thời việc thu BHYT theo Hộ gia đình từ 1/1/2015 như sau:

1/ Thủ tục gia hạn thẻ, đăng ký tham gia BHYT theo hộ gia đình

1.1/ Đối với các trường hợp đã tự nguyện tham gia BHYT năm 2014 có thẻ BHYT hết hạn sử dụng từ 31/1/2015 trở đi:

Người có thẻ cần gia hạn lập: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT theo mẫu (TK01-TS) và Danh sách đăng ký tham gia BHYT theo mẫu (D01-HGD). Các biểu mẫu nói trên được đăng trên trang thông tin điện tử BHXH TP (trang Web) của cơ quan Bảo hiểm xã hội, hoặc liên hệ đại lý thu BHYT để được hướng dẫn.

Danh sách đăng ký tham gia BHYT phải ghi đủ tất cả người trong Hộ gia đình theo đúng số người có tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và chỉ cần có cam đoan của chủ hộ (chưa cần có xác nhận của tổ dân phố, UBND địa phương)

Khi đến nộp thủ tục tại các đại lý thu BHYT, cần mang theo bản chính sổ hộ khẩu, tạm trú để đại lý thu BHYT đối chiếu và hoàn trả lại ngay. Ngoài ra, cần nộp thêm bản sao chụp (không cần chứng thực) của tất cả các thẻ BHYT còn hạn sử dụng của tất cả thành viên có tên trong phần I của Danh sách đăng ký.

Thẻ BHYT được gia hạn có giá trị sử dụng kể từ 1/2/2015 nếu lập, nộp tiền và thủ tục theo quy định trước 20/1/2015. Thời hạn sử dụng thẻ và mức đóng tiền BHYT căn cứ vào thời hạn sử dụng sau cùng của thẻ BHYT đã cấp, đang còn hạn sử dụng của thành viên tham gia BHYT theo Hộ gia đình trong cùng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

1.2/ Đối với các trường hợp mới bắt đầu tham gia BHYT theo Hộ Gia đình từ 1/1/2015:

Các trường hợp mới bắt đầu tham gia BHYT theo hộ gia đình từ tháng 1/2015 và các trường hợp tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì Hộ gia đình lập và nộp các thủ tục như quy định tại điểm 1.1 trên đây.

Thẻ BHYT được cấp có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày lập, nộp tiền và thủ tục theo quy định.

2. Mức đóng BHYT của người tham gia BHYT theo Hộ gia đình:

Mức đóng BHYT của người tham gia BHYT theo Hộ gia đình từ 1/1/2015 là 4,5% mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ. Mức lương cơ sở hiện nay là 1.150.000 đồng.

Việc giảm trừ mức đóng của tất cả các thành viên trong cùng hộ khẩu tham gia BHYT theo hộ gia đình như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Đối với hộ gia đình được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng thì không áp dụng giảm trừ mức đóng như trên.

3. Trách nhiệm của BHXH quận huyện và các đại lý thu BHYT:

3.1. Đại lý thu:

- Tiếp nhận và hướng dẫn thủ tục cho người tham gia BHYT theo Hộ gia đình theo hướng dẫn ở điểm 1 trên đây; đối chiếu số người tham gia với sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, tạm vắng; Xác định số tiền phải nộp, thu tiền, cấp biên lai thu tiền cho hộ gia đình theo mẫu quy định.

- Chuyển nộp tiền và toàn bộ thủ tục theo hướng dẫn trên về BHXH quận huyện. Thời hạn thu tiền, nộp tiền về cơ quan BHXH vẫn thực hiện như hướng dẫn trước đây.

3.2. BHXH quận huyện tiếp nhận toàn bộ thủ tục, tiền thu BHYT do đại lý chuyển đến; sao chụp có xác nhận trên 1 bộ Danh sách để trả lại đại lý theo dõi; in, cấp thẻ BHYT kịp thời để đại lý giao trả người tham gia BHYT sử dụng; lưu giữ toàn bộ bản chính Tờ khai tham gia và Danh sách đăng ký tham gia.

Trên đây là hướng dẫn tạm thời về thu BHYT hộ gia đình. Đề nghị các đại lý thu BHYT trên địa bàn thành phố thông báo cho người tham gia BHYT theo hộ gia đình rõ và thực hiện theo nội dung thông báo này cho đến khi có hướng dẫn mới. Yêu cầu BHXH các quận huyện tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội thành phố (Phòng Thu) để được hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- Website BHXH TP;
- Lưu VT, P.Thu (M).

GIÁM ĐỐC
Cao Văn Sang

 

- Công văn này được bổ sung bởi Công văn 390/BHXH-THU năm 2015

Tiếp theo công văn số 161/BHXH-THU ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (BHXH TP) về việc thu BHYT hộ gia đình, BHXH TP hướng dẫn bổ sung nhằm tạm thời giải quyết một số vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên quan đến hồ sơ, thủ tục tham gia BHYT hộ gia đình trên địa bàn thành phố như sau:

1. Trong giai đoạn chuyển tiếp từ tự nguyện tham gia BHYT sang tham gia BHYT theo hộ gia đình, đối với các trường hợp hộ gia đình không thể sao chụp hết các thẻ thành viên đang tham gia BHYT trong hộ; chưa kịp thời lập thủ tục đăng ký tạm trú, tạm vắng theo quy định pháp luật hoặc chưa thể tham gia BHYT hết các thành viên trong hộ gia đình, tạm thời vẫn thu, cấp thẻ BHYT cho các trường hợp tăng mới hoặc đến kỳ gia hạn thẻ BHYT và thực hiện như sau:

1.1- Không yêu cầu phải sao chụp hết các thẻ BHYT của thành viên trong hộ gia đình. Đối với các trường hợp đang tham gia BHYT, khi kê khai Danh sách đăng ký tham gia (mẫu D01-HGĐ), tại cột (số 5) chỉ cần ghi có thẻ thuộc đối tượng nào.

Ví dụ: Nếu có thẻ BHYT theo diện Hưu trí, học sinh sinh viên , người lao động đang làm việc, thì tại cột (số 5) ghi “hưu trí”, “học sinh sinh viên”, “đang làm việc”.

- Đối với người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT nên chưa được cấp thẻ thì tại cột ghi chú (số 8) ghi rõ “do đơn vị nợ chưa được cấp thẻ BHYT ”

1.2- Đối với những trường hợp tăng mới hoặc đến kỳ gia hạn thẻ BHYT mà khi đối chiếu sổ hộ khẩu, Danh sách (mẫu D01-HGĐ), xác định không đủ 100% thành viên hộ gia đình tham gia BHYT, thì vẫn giải quyết thu, cấp thẻ BHYT, nhưng với giá trị sử dụng thẻ trong thời hạn 03 tháng, nhằm tạo tiền đề cho cả hộ cùng tham gia.

2. Việc sao chụp thẻ BHYT để nộp kèm theo Danh sách đăng ký tham gia BHYT (theo hướng dẫn ở điểm 1.1, công văn 161/BHXH-THU) trong trường hợp 100% thành viên hộ gia đình đều tham gia BHYT là cơ sở để đại lý xác định ngay việc giảm trừ mức đóng BHYT theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ.

3. Đối với Danh sách đăng ký tham gia BHYT (mẫu D01-HGĐ), việc kê khai chỉ cần đại diện hộ gia đình (không nhất thiết là chủ hộ). Người kê khai phải cam kết và chịu trách nhiệm về nội dung kê khai đó, nếu kê khai sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi hoàn chi phí khám chữa bệnh (nếu có phát sinh).

Xem nội dung VB
Công văn này được bổ sung bởi Công văn 390/BHXH-THU năm 2015
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 161/BHXH-THU   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Cao Văn Sang
Ngày ban hành: 15/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 161/BHXH-THU

366

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263189