• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 16139/BTC-CST năm 2015 về miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 16139/BTC-CST
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16139/BTC-CST
V/v miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đi với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
-
Ủy ban nhân dân các tnh, thành ph trực thuộc Trung ương;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1630/TTg- KTN ngày 11/9/2015 về phương án xử lý đối với xe máy điện chưa thực hiện thủ tục đăng ký.

Căn cứ quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (Nghị định số 45/2011/NĐ- CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một s điu của Nghị định s 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ).

Bộ Tài chính hướng dẫn miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đi với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký như sau:

1. Chủ tài sản đang sử dụng xe máy điện khi làm thủ tục đăng ký quyn sở hữu, quyền sử dụng tại cơ quan Công an được miễn lệ phí trước bạ (không phải đến cơ quan thuế làm thủ tục kê khai lệ phí trước bạ) đến hết ngày 30/6/2016.

2. Hồ sơ đăng ký xe máy điện thực hiện theo quy định của Bộ Công an.

3. K từ ngày 1/7/2016 trở đi, chủ tài sản làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng xe máy điện với cơ quan Nhà nước có thm quyền thì phải nộp h sơ kê khai lệ phí trước bạ và phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ Tài chính xin thông báo để các cơ quan, t chức, cá nhân được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ báo cáo);
- Tổng cục Thuế;
- Vụ Pháp ch
ế;
- Lưu: VT, CST (P
XNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16139/BTC-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 02/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 16139/BTC-CST

2.368

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295649