• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1616/SGDĐT-TTr năm 2020 triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 1616/SGDĐT-TTr
Bản Tiếng Việt

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1616/SGDĐT-TTr
V/v Triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 1048/CT-BGDĐT ngày 28/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyên, thị xã;
- Các đơn vị trực thuộc Sở; cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 1048/CT-BGDĐT ngày 28/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 1048/CT-BGDĐT ngày 28/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và các cơ sở giáo dục trực thuộc;

- Tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả hoạt động kiểm tra năm học 2019-2020 và các năm tiếp theo, trong đó tập trung vào các nội dung: Điều kiện đảm bảo cho việc triển khai Chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018; việc bồi dưỡng, tập huấn giáo viên; các điều kiện đảm bảo cho việc dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục; ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy; việc thực hiện công khai theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Bộ GDĐT;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, TTr.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Ngọc Quang

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1616/SGDĐT-TTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Lê Ngọc Quang
Ngày ban hành: 27/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1616/SGDĐT-TTr

63

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444636