• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật


 

Công văn 162/UBDT-TT năm 2019 hướng dẫn thực hiện Đề án theo Quyết định 1163/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Công văn 162/UBDT-TT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 162/UBDT-TT
V/v hướng dẫn thực hiện Đề án theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum.

Phúc đáp Công văn số 86/BDT-TTĐB ngày 14/02/2019 của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn thực hiện Đề án theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

1. Về triển khai Quyết định số 1163/QĐ-TTg, ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ

- Ngày 22/12/2017, Ủy ban Dân tộc đã có Công văn số 1421/UBDT-TT về triển khai Quyết định số 1163/QĐ-TTg , ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 630/UBDT-TT, ngày 14/6/2018 hướng dẫn thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg (gửi kèm theo Công văn số 4100/BTC-HCSN , ngày 10/4/2018 của Bộ Tài chính).

- Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, đề nghị Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch cho cả giai đoạn và hằng năm theo đúng nội dung Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Về xây dựng Mô hình điểm

- Đây là một trong các hoạt động về ph biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động. Tuy nhiên, đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, để xây dựng Mô hình điểm, đề nghị Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum cần khảo sát, nghiên cứu tính đặc thù về địa điểm, hình thức, phương thức trước khi triển khai.

- Nội dung xây dựng Mô hình điểm (Có hướng dẫn kèm theo).

3. Về kinh phí

- Theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg , UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động cân đi, b trí kinh phí thực hiện Đề án trong dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

- Đề nghị Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum chủ động đề xuất với Sở Tài chính, báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí, trên cơ sở dự toán triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh trong tổng dự toán chi thường xuyên của đơn vị.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc gửi Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn thực hiện Đề án theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mọi thông tin đề nghị liên hệ Đ/c Đinh Xuân Thắng, ĐT 0915.825.189./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh (báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Sở Tài chính tỉnh Kon Tum;
- Vụ KHTC;
- Website
UBDT;
- Lưu: VT, TT.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ TUYÊN TRUYỀN

Vũ Hữu Hoạt

 

HƯỚNG DẪN

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỂM VỀ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO VÙNG DTTS&MN
(Kèm theo Công văn số: 162/UBDT-TT ngày 04/3/2019 của Ủy ban Dân tộc)

I. KHẢO SÁT THỰC TẾ, LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC, NỘI DUNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỂM

1. Khảo sát thực tế, lựa chọn địa điểm xây dựng Mô hình

- Tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thực tế về tình hình kinh tế - xã hội của từng xã; thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động của một số xã.

- Xây dựng bộ câu hỏi khảo sát (có mẫu đính kèm) đối với cán bộ xã, thôn, già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo và người dân.

- Trên cơ sở kết quả khảo sát, lựa chọn một xã triển khai xây dựng Mô hình điểm.

2. Lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp với địa bàn

Căn cứ tình hình thực tế (Kinh phí, địa bàn, dân cư, thành phần dân tộc, nội dung tuyên truyền...) có thể lựa chọn một hoặc nhiều hình thức sau:

- Tuyên truyền trực tiếp (tuyên truyền miệng): Nhóm nòng cốt tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình.

- Tổ chức hội nghị tuyên truyền, PBGDPL.

- Tuyên truyền trên đài truyền thanh xã.

- Lồng ghép tuyên truyền thông qua họp dân và sinh hoạt cộng đồng.

- Tuyên truyền trực quan: triển lãm, tham quan mô hình; bản tin, khẩu hiệu, biểu ngữ, tờ rơi, tờ gấp.......

- Sân khấu hóa: tuyên truyền thông qua các cuộc thi tìm hiểu công tác dân tộc, chính sách dân tộc; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tổ chức các sự kiện...

3. Nội dung tuyên truyền

Căn cứ báo cáo khảo sát và thực tế của địa phương để lựa chọn nội dung tuyên truyền cho phù hợp:

- Kỹ năng PBGDPL và tuyên truyền, vận động.

- Một số thông tin cơ bản về vùng DTTS&MN.

- Một số chủ trương về công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

- Một số chính sách đặc thù đối với đồng bào vùng DTTS&MN.

(Có file tài liệu tham khảo kèm theo)

- Các văn bản quy phạm pháp luật nội dung liên quan đến đồng bào vùng DTTS&MN.

- Một số chính sách đặc thù đối với vùng DTTS&MN của địa phương triển khai trên địa bàn.

4. Đánh giá kết quả sau 01 năm triển khai

- Tổ chức hội nghị đánh giá.

- Đánh giá qua phiếu hỏi.

- Báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra phương hướng duy trì và nhân rộng mô hình.

II. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ NHÓM NÒNG CỐT

1. Thành lập Ban chỉ đạo

- Thành phần:

+ Đại diện Lãnh đạo Ban Dân tộc;

+ Đại diện lãnh đạo, chuyên viên phòng chuyên môn;

+ Đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng Dân tộc huyện;

+ Đại diện lãnh đạo và chuyên viên xã triển khai xây dựng Mô hình;

- Nhiệm vụ Ban chỉ đạo;

+ Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch xây dựng Mô hình điểm;

+ Đánh giá sơ kết, tổng kết Mô hình điểm.

2. Thành lập Nhóm nòng cốt (do xã quyết định)

- Thành phần: Đại diện Chi ủy Chi bộ, người có uy tín; Trưởng thôn, bản; Trưởng ban Công tác mặt trận; đại diện Chi hội phụ nữ, Chi đoàn Thanh niên; Chi hội Cựu chiến binh của các thôn, bản (Lựa chọn những người có khả năng tiếp thu và truyền tải thông tin đến hộ dân).

- Nhiệm vụ: Nhóm nòng cốt trở thành tuyên truyền viên trực tiếp tuyên truyền đến các hộ gia đình trong thôn, bản những nội dung được tiếp thu tại Hội nghị tập huấn và tài liệu được cung cấp; báo cáo kết quả Ban chỉ đạo (số hộ dân được tuyên truyền, nội dung tuyên truyền, nhận thức của đối tượng sau khi được tuyên truyền....)

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 162/UBDT-TT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Vũ Hữu Hoạt
Ngày ban hành: 04/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 162/UBDT-TT

559

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408392