• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hiệp định thương mại


 

Công văn 1627/TCHQ-GSQL năm 2019 thực hiện Thông tư 03/2019/TT-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1627/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1627/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22/01/2019

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 22/01/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/3/2019.

Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị chủ động khai thác nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 03/2019/TT-BCT (nội dung Thông tư được đăng tải trên trang website của Tổng cục Hải quan) để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ (để phối hợp triển khai);
- C
ục KTSTQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1627/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trần Đức Hùng
Ngày ban hành: 22/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1627/TCHQ-GSQL

286

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410119