• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Công văn 16362/QLD-MP năm 2015 về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 16362/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y T
CỤC QUN LÝ DƯỢC
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16362/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Công ty cổ phần thương mại A.M.Y

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và Hiệp định mỹ phẩm ASEAN;

Theo đề nghị của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tại báo cáo số 4583/BC-SYT đề ngày 09/7/2015,

1. Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 11 sản phm sau:

STT

Tên sản phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp

Ngày cấp

1

Omar Sharif Re20 Future Perfect Wrinkle Softener

58217/12/CBMP-QLD

27/02/2012

2

Omar Sharif Pore Hydra Deep Cleansing Mask

58219/12/CBMP-QLD

27/02/2012

3

Omar Sharif Pore Hydra Lifting Activator

58220/12/CBMP-QLD

27/02/2012

4

Omar Sharif Pore Hydra Water Serum

58221/12/CBMP-QLD

27/02/2012

5

Omar Sharif A.C.Care T.Lab Solution Soothing Toner

58225/12/CBMP-QLD

27/02/2012

6

Omar Sharif A.C.Care T.Lab Solution Cure Formula Serum

58227/12/CBMP-QLD

27/02/2012

7

Omar Sharif The Cover Classic Two Way Cake

58230/12/CBMP-QLD

27/02/2012

8

Omar Sharif Olea Face Cleansing Cream

74974/13/CBMP-QLD

04/7/2013

9

Omar Sharif A.C.Care Bee’s Foam Cleanser

74975/13/CBMP-QLD

04/7/2013

10

Omar Sharif A.C.Care Bee’s Sun Protection

74979/13/CBMP-QLD

04/7/2013

11

Omar Sharif A.C.Care Bee’s Shield BB Cream

74980/13/CBMP-QLD

04/7/2013

Tổng số: 11 sản phẩm

Các sản phẩm trên do Công ty cổ phần thương mại A.M.Y (địa chỉ: 100 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP Hồ Chí Minh) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Nhãn sản phm ghi tính năng, công dụng không đúng với bản chất vốn có của sản phẩm; Thành phần công thức trên nhãn không đúng thành phần công thức trong hồ sơ công bố.

2. Công ty cổ phần thương mại A.M.Y phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng và tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm nêu trên.

- Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm trên theo quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/9/2015.

3. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, giám sát việc thu hồi mỹ phẩm trên của Công ty c phần thương mại A.M.Y, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

4. S Y tế các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi sản phm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.

 


Nơi nhận:
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm;
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC
TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16362/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 31/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 16362/QLD-MP

366

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
291757