• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 1644/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1644/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1644/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7990/CT-TTKT1 ngày 30/12/2019 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương về việc hoàn thuế đối với Dự án Nhà máy An Trung Industries của Công ty TNHH An Trung Industries, MST 0801246654. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

- Căn cứ Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội;

- Căn cứ Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ;

- Căn cứ tiết a Điểm 3 Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 13/8/2016 của Bộ Tài chính;

Căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ do Cục Thuế tỉnh Hải Dương cung cấp, trường hợp Công ty TNHH An Trung Industries (MST 0801246654) có trụ sở tại tỉnh Hải Dương, có dự án nhà máy An Trung Industries tại tỉnh Hải Dương nếu đáp ứng quy định về dự án đầu tư mới và quá trình thực hiện dự án đầu tư tuân thủ theo các quy định của pháp luật đầu tư, có số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư (trước thời điểm dự án đầu tư hoàn thành, đi vào hoạt động) đáp ứng đầy đủ điều kiện về kê khai, khấu trừ thuế theo quy định thì được xem xét giải quyết hoàn thuế GTGT theo trường hợp hoàn đầu tư quy định tại điểm 3a, Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC. Tổng cục Thuế giao Cục Thuế tỉnh Hải Dương kiểm tra, xem xét thực tế dự án đầu tư và tình hình hoạt động của Công ty TNHH An Trung Industries để hướng dẫn Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hải Dương được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Vụ CS, PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1644/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 27/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1644/TCT-KK

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443903