• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Văn bản pháp luật về Bồi thường hỗ trợ tái định cư

Văn bản pháp luật về Công trình thủy lợi

 

Công văn 1646/TTg-NN năm 2017 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr giai đoạn 2 (hoàn thiện hệ thống kênh) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1646/TTg-NN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1646/TTg-NN
V/v phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án công trình thủy lợi hồ chứa  nước Ia Mơr giai đoạn 2 (hoàn thiện hệ thống kênh)

Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 9023/TTr-BNN-XD ngày 26 tháng 10 năm 2017 về vic phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án công trình thủy lợi h chứa nước la Mơr giai đoạn 2 (hoàn thiện hệ thống kênh) trên địa bàn tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước la Mơr giai đoạn 2 (hoàn thiện hệ thống kênh) tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản nêu trên.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, CN;
- Lưu: VT, NN (2),
Tuynh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1646/TTg-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 31/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1646/TTg-NN

294

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365980