• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 165-CV/BCĐ năm 2013 thực hiện sơ kết Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X ban hành

Tải về Công văn 165-CV/BCĐ
Bản Tiếng Việt

BAN CHỈ ĐẠO SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA X
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 165-CV/BCĐ
V/v thực hiện sơ kết Nghị quyết Hội nghị TW7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bộ, ngành Trung ương.

 

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thời gian qua các Bộ, ngành và địa phương đã quan tâm chỉ đạo chủ động tổ chức triển khai kế hoạch sơ kết. Nội dung sơ kết đã bám sát vào Kế hoạch số 01-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương, Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương. Nhiều địa phương có cách làm sáng tạo, vận dụng cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn. Công tác sơ kết được triển khai sâu rộng tại các Bộ, ngành, địa phương, về cơ bản có thể hoàn thành tiến độ sơ kết theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai sơ kết ở một số Bộ, ngành, địa phương còn chậm, chất lượng báo cáo sơ kết còn có những mặt hạn chế, chưa phân tích, đánh giá sâu sắc về kết quả thực hiện, những mặt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời, chưa đề xuất, kiến nghị được những vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh, những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn để kiến nghị Trung ương.

Để đảm bảo việc sơ kết đúng mục đích, yêu cầu, phù hợp với thực tiễn, khắc phục những hạn chế nêu trên, Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương cần lưu ý một số nội dung trọng tâm sau:

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 theo đúng kế hoạch, trong đó, chú ý làm rõ một số nội dung cụ thể sau:

a) Khẳng định những chủ trương, chính sách và giải pháp đúng đắn, phù hợp với ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới;

b) Đánh giá, phân tích những bất cập, hạn chế cần khắc phục; nêu những vấn đề, nội dung không còn phù hợp với thực tiễn của ngành, địa phương cần xem xét, điều chỉnh; những vấn đề mới nảy sinh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cần được nghiên cứu, xem xét xử lý;

c) Đánh giá những cách làm hay, những mô hình tốt, đang thực hiện có hiệu quả tại địa phương, đặc biệt là mô hình về phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp để phổ biến, nhân rộng;

d) Đề xuất một số chủ trương cơ chế, chính sách và giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương trong thời gian tới.

đ) Nêu những bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết tại Bộ, ngành, địa phương

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cần khẩn trương bố trí thời gian kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện sơ kết Nghị quyết, bảo đảm chất lượng và gửi báo cáo sơ kết về Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương theo kế hoạch.

3. Về công tác thi đua, khen thưởng: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức khen thưởng; hướng dẫn các Bộ, ngành địa phương thực hiện khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết; tổ chức tuyên dương, khen thưởng vào dịp sơ kết một năm thực hiện phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Trưởng ban BCĐTW Nguyễn Sinh Hùng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Ủy ban Trung ương MTTQVN;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổ Biên tập, Tổ Thư ký của BCĐTW;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, Các Vụ: TKBT, KTTH, TCCV;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 165-CV/BCĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X   Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 24/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 165-CV/BCĐ

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204728