• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Đơn vị sự nghiệp công lập

 

Công văn 1658/TTg-ĐMDN năm 2018 về phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành Công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1658/TTg-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1658/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc UBND tỉnh Bình Phước

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (Các công văn: số 1138/UBND-TH ngày 02 tháng 5 năm 2018, số 685/UBND-TH ngày 26 tháng 03 năm 2018); ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (Công văn số 5923/BGTVT-QLDN ngày 05 tháng 6 năm 2018); Tài chính (Công văn số 6815/BTC-TCDN ngày 11 tháng 6 năm 2018 ); Tư pháp (Công văn số 2053/BTP-PLDSKT ngày 08 tháng 6 năm 2018); Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 4233/BKHĐT-PTDN ngày 21 tháng 6 năm 2018); Khoa học và Công nghệ (Công văn số 1743/BKHCN-TCCB ngày 08 tháng 6 năm 2018) về việc phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển 01 đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm Đăng kiểm 93.01S) thành công ty cổ phần theo quy đnh tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước chỉ đạo thực hiện việc rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Trung tâm Đăng kiểm 93.01S trước khi thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ; Xây dựng phương án thực hiện chuyển Trung tâm này thành công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; Tiếp tục rà soát để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép thực hiện chuyển thành công ty cổ phần đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đủ điều kiện theo quy định./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đ
ình Huệ;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, TP, XD, GTVT, KH&CN;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KGVX, PL;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).
14

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1658/TTg-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 21/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1658/TTg-ĐMDN

427

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400455