• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1660/BNN-TTr năm 2020 về triển khai thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 1660/BNN-TTr
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1660/BNN-TTr
V/v triển khai thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ các quy định của pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai;

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cuộc thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo Quyết định số 4436/QĐ-BNN-TTr ngày 20/11/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020). Để việc triển khai thanh tra diện rộng đạt hiệu quả trên phạm vi cả nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện trong năm 2020 các nội dung sau:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai theo Đề cương hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (gửi kèm theo Văn bản này); tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Thanh tra Bộ).

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh ngay về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Thanh tra Bộ) để được hướng dẫn kịp thời, bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu cuộc thanh tra đề ra.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện/.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Hoàng Hiệp (để chỉ đạo);
- Thanh tra Bộ;
- Tổng cục Phòng, chống thiên tai (để p/h);
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1660/BNN-TTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 05/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1660/BNN-TTr

178

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449144