• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

 

Công văn 1662/BQP-DT năm 2015 về tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở do Bộ Quốc phòng ban hành

Tải về Công văn 1662/BQP-DT
Bản Tiếng Việt

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1662/BQP-DT
V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Luật Nhà ở

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Bộ Quốc phòng nhận được công văn số 210/BXD-QLN ngày 03/02/2015 của Bộ Xây dựng về việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Luật Nhà ở.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Quốc phòng có ý kiến như sau:

1. Việc soạn thảo báo cáo Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở là cần thiết, để kịp thời thay thế các Nghị định số: 71/2010/NĐ-CP , 51/2009/NĐ-CP , 84/2013/NĐ-CP , 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ đã ban hành trước đây, để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Nhà ở năm 2014, cũng như tạo sự đồng bộ của hệ thống văn bản pháp luật về nhà ở.

Bộ Quốc phòng cơ bản thống nhất với bố cục, nội dung của dự thảo Nghị định và dự thảo Tờ trình do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo.

2. Một số ý kiến tham gia cụ thể:

a) Khoản 3 Điều 21 dự thảo Nghị định, đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa lại như sau:

"Đối với dự án do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quyết định đầu tư, đã có trong kế hoạch phát triển nhà ở công vụ được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 27 của Luật Nhà ở, thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an lập, thẩm định và phê duyệt dự án. Với những dự án lẻ, đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ không có trong kế hoạch phát triển nhà ở công vụ đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phải lập, thẩm định, lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chấp thuận thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phê duyệt dự án.”

Lý do: Nhằm giảm bớt thủ tục hành chính cho các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trong kế hoạch phát triển nhà ở công vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng. Bởi nếu theo như quy định của dự thảo, thì để triển khai đầu tư được một dự án nhà ở công vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phải trải qua 02 lần lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng và 02 lần xin Thủ tướng Chính phủ chấp thuận (lần đầu khi lập kế hoạch; lần hai khi lập, thẩm định, phê duyệt) trong khi về bản chất nội dung không thay đổi.

b) Khoản 1 Điều 40 dự thảo Nghị định, đề nghị bổ sung thêm cụm từ “hoặc tài khoản tạm mở tại Kho bạc Nhà nước do Bộ Quốc phòng làm chủ tài khoản, nếu là nhà do Bộ Quốc phòng đại diện chủ sở hữu” trước cụm từ "để thực hiện việc duy trì và... " và được viết lại thành:

"1. Tiền thu được từ việc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước sau khi khấu trừ các chi phí quản lý và các chi phí hợp lệ khác (bao gồm cả chi phí để tổ chức thực hiện cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở) được nộp vào một mục riêng của ngân sách cấp tỉnh hoặc tài khoản tạm mở tại Kho bạc Nhà nước do Bộ Quốc phòng m chủ tài khoản, nếu nhà do Bộ Quốc phòng là đại diện chủ sở hữu để thực hiện việc duy trì và phát triển quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định sau đây:”

Lý do: Nhằm tạo điều kiện để Bộ Quốc phòng có nguồn kinh phí thực hiện các nội dung quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, cũng như góp phần hỗ trợ cho việc phát triển đầu tư thêm quỹ nhà ở công vụ, nhà ở xã hội trong Quân đội để bảo đảm cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có đủ điều kiện được thuê, thuê mua nhà ở theo quy định của pháp luật được thuê hoặc thuê mua nhà ở. Bởi theo quy định của dự thảo thì Bộ Quốc phòng là đại diện chủ sở hữu đối nhà ở công vụ, nhà ở xã hội, nhà ở cũ do Bộ Quốc phòng đang quản lý và chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì, sửa chữa, cải tạo, vận hành đối với quỹ nhà ở này. Nội dung này cũng hoàn toàn phù hợp với Luật Nhà ở, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể là ngày 10/12/2014 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 69/2014/QĐ-TTg cho phép toàn bộ số tiền thu được từ việc sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng được nộp vào tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước do Bộ Quốc phòng làm chủ tài khoản để sử dụng cho các nhiệm vụ quốc phòng sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan đến xử lý nhà, đất.

Trên đây là ý kiến tham gia của Bộ Quốc phòng đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở. Đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, tổng hợp hoàn thiện dự thảo báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Cục Doanh trại/TCHC;
- Lưu: VT, PC; T5.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Hữu Đức

 

Điều 27. Nhà ở công vụ và kế hoạch phát triển nhà ở công vụ

...

3. Kế hoạch phát triển nhà ở công vụ được lập và chấp thuận như sau:

...

b) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở công vụ của các đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 32 của Luật này và trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1662/BQP-DT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng   Người ký: Lê Hữu Đức
Ngày ban hành: 02/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1662/BQP-DT

372

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272053