• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 16628/BTC-TCNH năm 2013 tăng cường quản lý hoạt động xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 16628/BTC-TCNH
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16628/BTC-TCNH
V/v tăng cường quản lý hoạt động xổ số kiến thiết

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan chức năng và báo cáo tài chính của Công ty xổ số kiến thiết cho thấy một số công ty xổ số kiến thiết có các biểu hiện vi phạm các quy định của nhà nước liên quan đến công tác quản lý phát hành vé xổ số và quản lý tài chính, cụ thể là: (i) chi tiêu tài chính không đúng quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài chính của nhà nước; (ii) sử dụng lợi nhuận sau thuế để thưởng cho đại lý và hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân không đúng quy định; (iii) chưa tuân thủ quy trình, thủ tục đầu tư, mua sắm, thanh lý tài sản theo đúng quy định; (iv) cho đại lý nợ quá kỳ hạn nợ vượt mức quy định của pháp luật và không đảm bảo tỷ lệ thanh toán của đại lý tối thiểu 85% tổng giá trị vé số nhận bán làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp; (v) chi hoa hồng đại lý vượt mức quy định, hỗ trợ, thưởng thêm cho đại lý, tổ chức cá nhân không đúng quy định của pháp luật; (vi) quản lý vé xổ số trúng thưởng đã trả thưởng, tổ chức in vé xổ số không đúng quy định của pháp luật.

Để tạo điều kiện cho thị trường xổ số phát triển ổn định, lành mạnh, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã nghiên cứu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 về kinh doanh xổ số, trên cơ sở đó Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 hướng dẫn chi tiết hoạt động kinh doanh xổ số; Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 về thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số. Đồng thời trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã tổ chức một số đợt kiểm tra công tác phát hành xổ số của một số Công ty xổ số kiến thiết (trong năm 2012 là 4 công ty; năm 2013 là 6 công ty). Qua các đợt kiểm tra Bộ Tài chính đã có biên bản và có công văn gửi cho Công ty xổ số kiến thiết đồng thời gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố để phối hợp chấn chỉnh các thiếu sót, sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Nhằm tiếp tục tăng cường chỉ đạo, quản lý nhà nước, kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh xổ số, quản lý tài chính, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo một số nội dung như sau:

1. Về công tác quản lý phát hành: Yêu cầu Công ty xổ số kiến thiết quán triệt và chấp hành nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007; Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về kinh doanh xổ số; Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn chi tiết hoạt động kinh doanh xổ số để thực hiện. Theo đó, Công ty xổ số kiến thiết phải xây dựng, ban hành đầy đủ các quy trình, quy chế quản lý nghiệp vụ phát hành, chi tiêu nội bộ đảm bảo minh bạch, công khai, chính xác, tiết kiệm và có hiệu quả theo đúng quy định của nhà nước trong tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số.

2. Về quản lý vé trúng thưởng: Yêu cầu Công ty xổ số kiến thiết căn cứ quy định tại Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 hướng dẫn chi tiết hoạt động kinh doanh xổ số để thực hiện, đối với những vé xổ số trúng thưởng đã trả thưởng cho khách hàng phải thực hiện đục lỗ hoặc đóng dấu lên tờ vé và thực hiện lưu trữ theo đúng thời gian quy định của pháp luật.

3. Về chi hoa hồng đại lý: Căn cứ quy định tại Thông tư số 112/2007/TT-BTC ngày 19/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Công ty xổ số kiến thiết để thực hiện, nghiêm cấm việc sử dụng các nguồn tài chính không đúng chế độ quy định để hỗ trợ, thưởng và chi thêm hoa hồng cho đại lý dưới mọi hình thức. Trường hợp Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 112/2007/TT-BTC thì sẽ áp dụng thống nhất theo quy định tại Thông tư mới.

4. Về kỳ hạn nợ và mức bảo đảm thanh toán của đại lý xổ số: Yêu cầu Công ty xổ số kiến thiết căn cứ quy định tại Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính để thực hiện. Đối với các đại lý có nợ đọng dây dưa, kéo dài vượt quá thời hạn nợ quy định và chưa đảm bảo mức thanh toán tối thiểu 85% tổng giá trị vé xổ số nhận bán, Công ty xổ số kiến thiết phải có biện pháp tích cực để thu hồi nợ và bổ sung tăng tài sản thể chấp để bảo đảm khả năng thanh toán của đại lý theo đúng quy định của pháp luật.

5. Về quản lý chi tiêu tài chính: Căn cứ quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Thông tư số 112/2007/TT-BTC ngày 19/9/2007 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Công ty xổ số kiến thiết; Thông tư 131/2009/TT-BTC ngày 29/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư 65/2007/TT-BTC ngày 18/6/2007 và Thông tư số 112/2007/TT-BTC nêu trên, các văn bản có liên quan và quy chế chi tiêu nội bộ của doanh nghiệp để thực hiện, đối với các khoản chi không đúng chế độ quy định, yêu cầu Công ty xổ số kiến thiết phải xuất toán loại khỏi chi phí và nộp thuế theo quy định.

6. Về trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ: Yêu cầu Công ty xổ số kiến thiết căn cứ quy định tại Thông tư số 112/2007/TT-BTC ngày 19/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Công ty xổ số kiến thiết để thực hiện, nghiêm cấm việc sử dụng lợi nhuận sau thuế để trích lập quỹ thưởng cho đại lý và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân không đúng chế độ quy định.

7. Về Hội đồng giám sát xổ số: Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính về thành lập, nhiệm vụ quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số để thực hiện. Xem xét bố trí đại diện UBND tỉnh, thành phố làm Chủ tịch hội đồng giám sát xổ số theo đúng quy định. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số vắng mặt, ủy quyền cho Phó chủ tịch hội đồng giám sát điều hành và quy định cụ thể tại quy chế làm việc của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh, thành phố theo quy định.

8. Về công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát: Chỉ đạo Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty xổ số kiến thiết để phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan tài chính và Công ty xổ số kiến thiết tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống các hiện tượng lợi dụng hoạt động xổ số để tổ chức các hoạt động lô đề,.. trái phép trên địa bàn. Đối với những trường hợp vi phạm, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.

9. Về việc giao chỉ tiêu ngân sách: Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các ban, ngành và đề xuất với Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố giao chỉ tiêu kế hoạch thu nộp ngân sách cho Công ty xổ số kiến thiết ở mức phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương và chính sách phát triển thị trường xổ số của Bộ Tài chính để đảm bảo thị trường phát triển ổn định.

10. Công ty xổ số kiến thiết phải thường xuyên báo cáo đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về việc chấp hành chính sách, chế độ của nhà nước và nghị quyết của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý hoạt động xổ số kiến thiết, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng BTC (để báo cáo);
- Sở Tài chính các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty XSKT các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Lưu: VT, Vụ TCNH (260b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16628/BTC-TCNH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 29/11/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 16628/BTC-TCNH

198

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237021