• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 1670/BTC-TCT năm 2019 hướng dẫn, giải đáp về thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 1670/BTC-TCT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1670/BTC-TCT
V/v hướng dẫn, giải đáp về thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 3661/UBND-TH ngày 10/8/2018 của y ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc giải đáp vướng mc v thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã có công văn số 16832/BTC-QLCS ngày 13/12/2017 gửi Kiểm toán Nhà nước. Tuy nhiên, đến nay, Kiểm toán Nhà nước vẫn chưa có ý kiến.

Ngoài ra, ngày 30/8/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 82/2018/TT-BTC đã bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2018.

Đối với các doanh nghiệp đã được Kiểm toán nhà nước kiểm tra thì đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Về chính sách hiện hành về thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì đề nghị hướng dẫn doanh nghiệp căn cứ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 7 Luật thuế GTGTđiểm a Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bi Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015) để xác định giá tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo từng trường hợp cụ thể.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện theo chế độ quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Lào Cai;
- Vụ PC, CST, Cục QLCS- BTC;

- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
- Lưu
: VT; TCT (VT, CS (3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1670/BTC-TCT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 01/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1670/BTC-TCT

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410104