• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 1672/BNN-XD năm 2015 thực hiện nội dung của Luật Xây dựng 50/2014/QH13 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 1672/BNN-XD
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1672/BNN-XD
V/v thực hiện một số nội dung của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

Chủ dự án, chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

 

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua (sau đây gọi tắt là Luật Xây dựng 2014) và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Trong khi Chính phủ chưa ban hành các Nghị định quy định chi tiết thực hiện Luật, Bộ Xây dựng có văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 về việc thực hiện Luật Xây dựng 2014. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Bộ) yêu cầu các đơn vị có liên quan đến thực hiện dự án sử dụng vốn nhà nước do Bộ quản lý đầu tư thực hiện theo đúng các nội dung đã được quy định của Luật Xây dựng và hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đồng thời thực hiện việc thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng như sau:

1. Công tác thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng

a) Đối với các dự án trong nước và các dự án thành phần thuộc dự án ODA do Bộ trực tiếp quyết định đầu tư: Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là các Tổng cục, Cục Quản lý xây dựng công trình và Cục quản lý chuyên ngành được giao đầu mối thẩm định dự án, thực hiện thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước trình Bộ phê duyệt.

b) Đối với các dự án thành phần thuộc dự án ODA được Bộ phân giao cho UBND tỉnh là cấp quyết định đầu tư: Cơ quan chuyên môn về xây dựng là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở). Trường hợp Sở đồng thời là chủ đầu tư thì sử dụng các Phòng chuyên môn về xây dựng thuộc Sở tổ chức thẩm định để Sở trình UBND tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng
trong trường hợp thiết kế ba bước, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước.

Kết quả thẩm định và quyết định phê duyệt được gửi cho cơ quan đầu mối thẩm định dự án và các ban quản lý dự án Trung ương để tổng hợp theo dõi và làm việc với Nhà tài trợ.

2. Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Chủ đầu tư lập báo cáo theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Thông tư số 10/2013/TT-BXD. Riêng đối với những dự án chủ đầu tư không phải là chủ quản lý sử dụng, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình với nhà thầu thi công xây dựng và đề nghị đơn vị quản lý sử dụng tham gia nghiệm thu; Tổ chức khắc phục các tồn tại khiếm khuyết (nếu có) trước khi lập báo cáo hoàn thành công trình, hạng mục công trình.

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo cho chủ đầu tư kế hoạch và nội dung kiểm tra công trình lần cuối sau khi nhận được báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư.

Thực hiện kiểm tra, lập biên bản kiểm tra và thông báo cho chủ đầu tư kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo Phụ lục 4 Thông tư số 10/2013/TT-BXD .

Trong trường hợp cần phải đưa từng phần, hạng mục công trình vào sử dụng để sớm phát huy hiệu quả đầu tư, chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư cho phép trước khi bàn giao cho đơn vị quản lý sử dụng theo trình tự như quy định đối với công trình, hạng mục công trình hoàn thành và chủ đầu tư phải tổ chức lập, phê duyệt quy trình vận hành và bảo trì tạm thời để bàn giao cho đơn vị quản lý sử dụng.

Nội dung và phương pháp kiểm tra thực hiện theo Điều 24 Thông tư số 10/2013/TT-BXD.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các chủ dự án, chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước do Bộ quản lý triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh về Bộ (qua Cục Quản lý xây dựng công trình) để xem xét, điều chỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ trưởng (b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ;
- Thanh tra Bộ;
- Các Sở NN&PTNT;
- Lưu VT, XD (280 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1672/BNN-XD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 25/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1672/BNN-XD

232

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
267107