• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Xử lý kỷ luật công chức

 

Công văn 1673/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 1673/LĐTBXH-LĐTL
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1673/LĐTBXH-LĐTL
V/v áp dụng hình thức x lý kỷ luật sa thải

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty trách nhiệm hữu hạn Yazaki Eds tại Trà Vinh
(Lô
C và H, KCN Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh)

 

Trả lời công văn số 62/2015/YEV-CV ngày 17/4/2015 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Yazaki Eds tại Trà Vinh hướng dẫn về việc áp dụng hình thức kỷ luật sa thải, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 119 Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

2. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 126 Bộ luật Lao động thì hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng khi người lao động có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động.

3. Theo quy định tại điểm đ, Khoản 2, Điều 119 Bộ luật Lao độngKhoản 5, Điều 27 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động thì nội dung của nội quy lao động phải có danh mục hành vi vi phạm, mức độ vi phạm tương ứng với các hình thức kỷ luật lao động; mức độ thiệt hại, trách nhiệm bồi thường
thiệt hại tương ứng của người lao động.

Vì vậy, người sử dụng lao động căn cứ vào nội dung nội quy lao động xử lý kỷ luật đối với người lao động vi phạm.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Tống Thị Minh

 

Điều 119. Nội quy lao động

1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 119. Nội quy lao động

...

2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

...

đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 126. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 27. Nội dung của nội quy lao động

Những nội dung chủ yếu của nội quy lao động theo Khoản 2 Điều 119 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:
...

5. Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, hình thức xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất: Danh mục hành vi vi phạm, mức độ vi phạm tương ứng với các hình thức xử lý kỷ luật lao động; mức độ thiệt hại, trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1673/LĐTBXH-LĐTL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 11/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1673/LĐTBXH-LĐTL

427

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
273737