• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

 

Công văn 1674/TTg-CN năm 2020 về Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1674/TTg-CN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1674/TTg-CN
V/v Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần trên tuyến Bắc - Nam phía Đông

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 11431/BGTVT-ĐTCT ngày 12 tháng 11 năm 2020) về dự thảo Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần trên tuyến Bắc - Nam phía Đông (Báo cáo); căn cứ ý kiến các Thành viên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ hưởng Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện và chịu trách nhiệm về số liệu, nội dung Báo cáo; thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo và trực tiếp báo cáo, giải trình ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

(Xin gửi các ý kiến Thành viên Chính phủ kèm theo).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ
CổngTTĐT;
các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1674/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 27/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1674/TTg-CN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458513