• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O


 

Công văn 16789/BTC-TCHQ năm 2017 về vướng mắc C/O do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 16789/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16789/BTC-TCHQ
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An

Bộ Tài chính nhận được 8470/UBND-KT ngày 01/11/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về vướng mắc liên quan đến C/O. Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và quản lý hải quan hiệu quả, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện theo dõi trừ lùi C/O đối với việc đưa hàng ra khỏi kho ngoại quan Vân Phong để nhập khẩu vào nội địa nhiều lần tại các Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Nghệ An như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 12261/BTC-TCHQ ngày 05/9/2016 đối với các tờ khai hải quan đăng ký trong năm 2017.

Bộ Tài chính thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- UBND tỉnh Nghệ An (để t/b);
- Lưu VT, TCHQ (10 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16789/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 12/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 16789/BTC-TCHQ

184

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
370520