• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1679/TCHQ-GSQL năm 2015 về đưa hàng hóa vào địa điểm tập kết của Công ty CP Châu Á Thái Bình Dương và quy trình giám mặt hàng gỗ nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1679/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1679/TCHQ-GSQL
V/v đưa hàng hóa vào địa điểm tập kết của Công ty CP Châu Á Thái Bình Dương và quy trình giám mặt hàng gỗ nhập khẩu

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 45/HQLA-NV ngày 9/01/2015, công văn số 2858/HQLA-NV ngày 22/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Long An báo cáo, đề nghị được đưa hàng hóa nhập khẩu vào tập kết để chờ làm thủ tục hải quan tại địa điểm lưu giữ của Công ty cổ phần Châu Á Thái Bình Dương thuộc khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về bãi tập kết hàng hóa của Công ty cổ phần Châu Á Thái Bình Dương:

- Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Long An tại công văn số 45/HQLA-NV và thực tế địa bàn khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây chủ yếu là nhập khẩu gỗ. Do vậy, Tổng cục Hải quan đồng ý về nguyên tắc được tập kết gỗ về kho, bãi của Công ty cổ phần Châu Á Thái Bình Dương thuộc khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây.

- Việc đảm bảo điều kiện cơ sở hạ tầng kho, bãi; nơi làm việc của cán bộ hải quan và bố trí nhân lực, tổ chức quản lý, giám sát, kiểm soát, Cục Hải quan tỉnh Long An thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 14497/TCHQ-GSQL ngày 03/12/2014 của Tổng cục Hải quan về việc đưa hàng hóa vào địa điểm tập kết tại biên giới chờ làm thủ tục hải quan.

2. Đối với dự thảo quy trình giám sát mặt hàng gỗ nhập khẩu tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây tại công văn số 2858/HQLA-NV ngày 22/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Long An: Cơ bản nhất trí với dự thảo quy trình, phần căn cứ pháp lý tại dự thảo quy trình đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An cập nhật các văn bản mới có hiệu lực (Luật Hải quan năm 2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ,...), hoàn thiện dự thảo quy trình và ban hành triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định về giám sát hải quan theo Quyết định số 2344/QĐ-TCHQ ngày 7/8/2014 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Long An biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1679/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 02/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1679/TCHQ-GSQL

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266866