• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Công văn 1682/BCT-PVTM năm 2018 về việc Bộ Công Thương áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 1682/BCT-PVTM
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1682/BCT-PVTM
V/v Bộ Công Thương áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Hải quan.

Ngày 04 tháng 8 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3044/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với phân bón DAT và MAP nhập khẩu vào Việt Nam với mức thuế là 1.855.790 đồng/tấn. Biện pháp này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 8 năm 2017 đến ngày 06 tháng 3 năm 2018.

Ngày 02 tháng 3 năm 2018, trên cơ sở tham khảo ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn với Kết luận Điều tra cuối cùng của vụ việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 686/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm nêu trên với mức thuế cụ thể như sau:

Thời gian có hiệu lực

Mức thuế tự vệ

Từ ngày 19/8/2017 (ngày Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời có hiệu lực) đến ngày 06/3/2018

1.128.531 đồng/tấn

Từ ngày 07/3/2018 (ngày Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức có hiệu lực) đến ngày 06/3/2019

1.128.531 đồng/tấn

Từ ngày 07/3/2019 đến ngày 06/3/2020

1.072.104 đồng/tấn

Từ ngày 07/3/2020 tr đi

0 đồng/tấn

(nếu không gia hạn)

Căn cứ Khoản 7 Điều 20 của Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam (Pháp lệnh về Tự vệ), trong trường hợp thuế tự vệ chính thức thấp hơn so với thuế tự vệ tạm thời, Khoản chênh lệch thuế đó được hoàn trả cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 12 của Nghị định số 150/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 12 năm 2003 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Tự vệ, Khoản chênh lệch thuế được hoàn trả như sau:

- Khoản chênh lệch thuế sẽ được hoàn trả trong vòng 30 ngày, kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quyết định áp dụng biện pháp tự vệ;

- Không trả lãi suất đối với Khoản chênh lệch thuế đã nộp;

- Bộ Tài chính có trách nhiệm tiến hành các thủ tục hoàn thuế theo quy định của pháp luật hiện hành trên cơ sở quyết định của Bộ Công Thương.

Trong vụ việc này, do mức thuế tự vệ chính thức là 1.128.531 đồng/tấn, thấp hơn 727.259 đồng/tấn so với mức thuế tự vệ sơ bộ (1.855.790 đồng/tấn) nên Khoản chênh lệch thuế này sẽ được hoàn lại đối với các lô hàng đã nộp thuế tự vệ tạm thời theo quy định.

Vì vậy, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan sớm có hướng dẫn chi tiết cho các cơ quan thuế và hải quan địa phương triển khai thi hành Quyết định số 686/QĐ-BCT và tiến hành hoàn trả Khoản chênh lệch thuế trên theo quy định pháp luật.

Bộ Công Thương xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Th
trưởng;
- Cục: HC, XNK;
- Lưu: VT, PVTM (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

Điều 20. Áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời
...
7. Trong trường hợp kết quả điều tra của Bộ Thương mại cho thấy việc thi hành biện pháp tự vệ tạm thời là chưa cần thiết hoặc chỉ nên ấn định mức tăng thuế nhập khẩu ở mức thấp hơn so với mức tăng thuế nhập khẩu đã áp dụng, thì khoản chênh lệch thuế đó được hoàn trả cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 12. Hoàn trả chênh lệch thuế nhập khẩu khi áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời
...
2. Khoản chênh lệch thuế đã nói tại khoản 1 Điều này sẽ được hoàn trả trong vòng 30 ngày, kể từ ngày Bộ Thương mại ra quyết định áp dụng hay không áp dụng biện pháp tự vệ.

3. Không trả lãi suất đối với khoản chênh lệch thuế nêu tại khoản 1 Điều này.

4. Bộ Tài chính có trách nhiệm tiến hành các thủ tục hoàn thuế theo quy định của pháp luật hiện hành trên cơ sở quyết định của Bộ Thương mại theo quy định tại Điều này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1682/BCT-PVTM   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 05/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1682/BCT-PVTM

114

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376766