• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Quan hệ lãnh sự

 

Công văn 1683/TCT-KK về thu ngân sách số thu phí, lệ phí lãnh sự của Bộ Ngoại giao do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1683/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1683/TCT-KK
V/v thu ngân sách số thu phí, lệ phí lãnh sự của Bộ Ngoại giao

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi: Vụ Ngân sách nhà nước - Bộ Tài chính

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính tại Tờ trình Bộ ngày 13/12/2012 của Kho bạc Nhà nước về việc xử lý số thu phí, lệ phí lãnh sự Bộ Ngoại giao; đồng thời căn cứ Tờ trình Bộ của Tổng cục Thuế đã được Bộ Tài chính phê duyệt ngày 25/12/2012, trong đó có nội dung: “để lập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu phí, lệ phí lãnh sự Bộ Ngoại giao (70%) vào thu NSNN năm 2012 và tạo điều kiện cho Bộ Ngoại giao có thể sử dụng nguồn này để chi cho các dự án đầu tư tại nước ngoài... cho phép phản ánh toàn bộ số thu phát sinh nêu trên vào NSNN...”

Căn cứ công văn số 4649/TCT-KK ngày 25/12/2012 của Tổng cục Thuế, Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước đã hạch toán phiếu chuyển khoản số 01 ngày 28/12/2012 ghi thu Chương 011, tiểu mục 2754 số tiền: 99.002.615 USD (tương đương với 2.062.026.456.220 đồng)

Ngày 7/1/2013 tại Tờ trình Bộ về kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2012 và phương án điều hành NSNN trong thời gian Tết Nguyên đán 2013 Vụ Ngân sách nhà nước đã đề xuất lùi một số khoản ghi thu ghi chi sang niên độ 2013 trong đó có khoản Lệ phí lãnh sự của Bộ Ngoại giao nói trên với lý do “có vướng mắc về kỹ thuật hạch toán chi vì chưa có đủ thủ tục theo quy định”. Do vậy ngày 26 tháng 2 năm 2013 Vụ Ngân sách nhà nước đã có văn bản đề nghị Kho bạc Nhà nước “Hủy bỏ các bút toán thu, chi ngân sách liên quan đến số thu Lệ phí lãnh sự của Bộ Ngoại giao”.

Để góp phần thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013, Tổng cục Thuế kính đề nghị Vụ Ngân sách nhà nước phối hợp với Bộ Ngoại giao, Kho bạc Nhà nước ... thực hiện các thủ tục để ghi thu ghi chi vào ngân sách nhà nước năm 2013 số tiền Lệ phí lãnh sự nói trên theo đúng quy định.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ DT (TCT);
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1683/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 22/05/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1683/TCT-KK

260

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
191043