• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1684/BCT-XNK năm 2018 về thực hiện Nghị định 14/2018/NĐ-CP, Thông tư 01/2018/TT-BCT và 02/2018/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 1684/BCT-XNK
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1684/BCT-XNK
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 14/2018/NĐ-CP , Thông tư số 01/2018/TT-BCT và Thông tư số 02/2018/TT-BCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Y tế, Công an, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 23 tháng 01 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên gii, có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Ngày 27 tháng 02 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BCT quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân và Thông tư số 02/2018/TT-BCT quy định chi tiết Danh Mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Để triển khai có hiệu quả, kịp thời Nghị định số 14/2018/NĐ-CP , Thông tư số 01/2018/TT-BCT và Thông tư số 02/2018/TT-BCT , Bộ Công Thương trân trọng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phối hợp triển khai các nội dung, cụ thể như sau:

1. Đối với các Bộ, ngành

a) Đề nghị các Bộ, ngành hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 14/2018/NĐ-CP , Thông tư số 01/2018/TT-BCT và Thông tư số 02/2018/TT-BCT theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.

b) Đề nghị Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn chi tiết Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP.

2. Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới

a) Đề nghị rà soát, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn theo quy định, ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 14/2018/NĐ-CP , Thông tư số 01/2018/TT-BCT và Thông tư số 02/2018/TT-BCT trên địa bàn;

b) Đề nghị chỉ đạo Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 14/2018/NĐ-CP , Thông tư số 01/2018/TT-BCT và Thông tư số 02/2018/TT-BCT bằng các hình thức phù hợp đến các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trên địa bàn.

c) Đề nghị chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan của tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 14/2018/NĐ-CP , Thông tư số 01/2018/TT-BCT và Thông tư số 02/2018/TT-BCT ; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

2. Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khác

a) Đề nghị chỉ đạo Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 14/2018/NĐ-CP, Thông tư số 01/2018/TT-BCT và Thông tư s02/2018/TT-BCT bằng các hình thức phù hợp đến các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trên địa bàn.

b) Đề nghị chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan của tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 14/2018/NĐ-CP , Thông tư số 01/2018/TT-BCT và Thông tư số 02/2018/TT-BCT ; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mc trong quá trình triển khai thực hiện để có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có Thẩm quyền xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

c) Đề nghị phối hợp với Bộ Công thương, các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 14/2018/NĐ-CP , Thông tư s 01/2018/TT-BCT và Thông tư s 02/2018/TT-BCT .

Trên đây là một số nội dung phối hợp triển khai thực hiện Nghị định số 14/2018/NĐ-CP , Thông tư số 01/2018/TT-BCT và Thông tư số 02/2018/TT-BCT , Bộ Công Thương đề nghị quý Cơ quan phối hợp thực hiện.

Bộ Công Thương trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Trần Tuấn Anh (để b/c);
- Sở Công Thương các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ;
- Lưu: VT
, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

Điều 14. Quản lý mua gom hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới
...
4. Bộ Tài chính hướng dẫn, quy định việc thu thuế đối với hàng hóa trong định mức nhưng không sử dụng cho sản xuất, tiêu dùng của cư dân biên giới quy định tại khoản 1 Điều này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1684/BCT-XNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 05/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1684/BCT-XNK

242

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377465