• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1684/VPCP-KGVX năm 2018 về giải trình bổ sung về dự thảo Nghị quyết chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1684/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1684/VPCP-KGVX
V/v giải trình bổ sung về dự thảo Nghị quyết một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (tại văn bản số 03/BC-LĐTBXH ngày 15 tháng 01 năm 2018) báo cáo giải trình ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị quyết một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính (bản chụp văn bản kèm theo), nhất là làm rõ về kinh phí tăng thêm để triển khai Nghị quyết khi được thông qua.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (03),
1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1684/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 13/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1684/VPCP-KGVX

244

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375010