• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 1697/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 1697/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1697/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2015

 

Kính gửi: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 281/CV-ĐHSPKT ngày 08/06/2015 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung nêu tại văn bản số 281/CV-ĐHSPKT ngày 08/06/2015, nội dung giữa các tài liệu trong hồ sơ hợp đồng có sự mâu thuẫn. Trong trường hợp này, các bên có trách nhiệm trao đổi và thống nhất để giải quyết. Trường hợp các bên không thống nhất được thì căn cứ theo thứ tự ưu tiên đã thỏa thuận tại Điều 1 hợp đồng số 111/HĐ2009/TCXDKTXD ngày 20/11/2009 để giải quyết.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1697/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 03/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 03/08/2015, Bộ Xây Dựng đã ban hành Công văn 1697/BXD-KTXD trả lời Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng

Cụ thể, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Trong trường hợp nội dung giữa các tài liệu trong hồ sơ hợp đồng có sự mâu thuẫn, các bên có trách nhiệm trao đổi và thống nhất để giải quyết.

Trường hợp các bên không thống nhất được thì căn cứ theo thứ tự ưu tiên đã thỏa thuận tại Điều 1 hợp đồng 111/HĐ2009/TCXDKTXD để giải quyết.

Từ khóa: Công văn 1697/BXD-KTXD

335

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286437