• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Đơn vị sự nghiệp công lập

Công văn 17/TTg-ĐMDN năm 2019 về phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 17/TTg-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (các Công văn: số 73/TTr-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2018 và số 887/UBND-KTTH ngày 17 tháng 9 năm 2018); ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (Công văn số 11216/BGTVT-QLDN ngày 04 tháng 10 năm 2018); Xây dựng (Công văn số 2570/BXD-KHTC ngày 16 tháng 10 năm 2018); Tài chính (Công văn số 12641/BTC-TCDN ngày 16 tháng 10 năm 2018); Tư pháp (Công văn số 3804/BTP-PLDSKT ngày 08 tháng 10 năm 2018); Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 7296/BKHĐT-PTDN ngày 15 tháng 10 năm 2018) về việc phê duyệt danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển 07 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TT ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó:

- Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ: Nhà khách A1, Nhà khách Tỉnh ủy.

- Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần:

Trung tâm Quy hoạch xây dựng, Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Nhà khách UBND huyện Chi Lăng, Ban Quản lý chợ Giếng vuông.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn:

- Chỉ đạo thực hiện việc rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp công lập nói trên trước khi thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.

- Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Bộ ti các công văn nêu trên để thực hiện việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phn theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Tiếp tục rà soát để báo cáo Th tướng Chính phủ xem xét, cho phép thực hiện chuyn thành công ty cổ phần đối với các đơn vị sự nghiệp công lp trực thuộc đủ điều kiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, TP, XD, GTVT;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vương Đình Huệ

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/TTg-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 07/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 17/TTg-ĐMDN

320

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
404471