• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

 

Công văn 1706/TCT-CS năm 2015 về đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1706/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1706/TCT-CS
V/v đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An.

Trả lời Công văn số 336/CT-QLCKTTĐ ngày 19/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Long An về đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất kinh doanh phi nông nghiệp trong Khu công nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Việc kê khai nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất kinh doanh phi nông nghiệp trong Khu công nghiệp được thực hiện theo các quy định của pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành đối với từng trường hợp cụ thể.

- Về Công văn số 405/TCT-CS ngày 29/01/2013 của Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Dương là tiếp tục hướng dẫn thực hiện Công văn số 3959/TCT-CS ngày 09/11/2012 của Tổng cục Thuế trả lời Công ty TNHH HANOSOLL VINA về việc thực hiện Công văn số 8009/CT-QLĐ ngày 10/8/2012 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về xác định đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ TNHH Một thành viên cho Công ty TNHH HANOSOLL VINA thuê lại đất để làm mặt bằng sản xuất kinh doanh.

(Gửi kèm theo bản chụp Công văn số 405/TCT-CS ngày 29/01/2013; Công văn số 3959/TCT-CS ngày 09/11/2012 của Tổng cục Thuế và Công văn số 8009/CT-QLĐ ngày 10/8/2012 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương nêu trên để Cục Thuế tham khảo, giải quyết trường hợp cụ thể tại địa phương).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1706/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Ngô Văn Độ
Ngày ban hành: 06/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1706/TCT-CS

313

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
273656