• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1706/TTg-NN năm 2018 xử lý báo cáo của tư vấn giám sát về tồn đọng liên quan đến Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1706/TTg-NN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1706/TTg-NN
V/v xử lý báo cáo của tư vấn giám sát về các tồn đọng liên quan đến Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu.

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2018

           

Kính gửi:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công an;
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét báo cáo của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Meinhardt (Việt Nam) tại văn bản số HTFC-SCFC/LO-18-082 ngày 15 tháng 11 năm 2018 về các vấn đề tồn đọng liên quan đến Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo kiểm tra, xác minh các vấn đề được nêu tại báo cáo nêu trên của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Meinhardt, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong thực hiện Dự án. Khẩn trương chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vướng mắc để triển khai thực hiện Dự án theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trong tháng 12 năm 2018.

2. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao, phi hp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong kiểm tra, xử lý các vấn đề tồn tại (nếu có) và kịp thời tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thực hiện dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư (để b/c);

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố HCM;
- Bộ Tư pháp;
- Ngân hàng TMCP Đu tư và Phát triển Việt Nam;
- Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Meinhardt;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: V.I, CN, KTTH;
- Lưu: VT, NN (3). Tuynh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1706/TTg-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 01/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1706/TTg-NN

206

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
401632