• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

 

Công văn 1720/QLCL-CL2 năm 2015 vướng mắc trong thông quan gỗ nhập khẩu do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Tải về Công văn 1720/QLCL-CL2
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1720/QLCL-CL2
V/v vướng mắc trong thông quan gỗ nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Mỹ Nghệ Á Đông

Phúc đáp văn bản số 23615/AD ngày 23/6/2015 của Công ty Mỹ Nghệ Á Đông về việc vướng mắc trong kiểm tra chất lượng gỗ, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

- Liên quan đến kiểm tra chất lượng gỗ nhập khẩu:

+ Sản phẩm thuộc Danh mục nhóm 9 (gỗ và các sản phẩm ngoài gỗ) ban hành tại Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT và phải được quản lý chất lượng theo quy chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay việc ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm thuộc nhóm này đang được triển khai, chưa được ban hành;

+ Theo Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT: “Đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 mà chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, việc quản lý chất lượng được thực hiện theo quy định hiện hành cho đến khi có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia”;

Theo Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối (đơn vị được giao quản lý thương mại nông lâm thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hiện tại sản phẩm gỗ nhập khẩu chưa quản lý nhà nước về chất lượng.

- Liên quan đến kiểm dịch gỗ nhập khẩu: Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Bảo vệ thực vật để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, CL2

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

Điều 2. Nguyên tắc chung.

...

2. Đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 mà chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, việc quản lý chất lượng được thực hiện theo quy định hiện hành cho đến khi có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1720/QLCL-CL2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản   Người ký: Phùng Hữu Hào
Ngày ban hành: 26/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1720/QLCL-CL2

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279566