• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1722/TTg-KTN năm 2013 điều chỉnh các mỏ tại quy hoạch khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1722/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1722/TTg-KTN
V/v điều chỉnh, bổ sung các mỏ tại QH khoáng sản làm xi măng ở VN

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thanh Hóa, Hải Dương, Sơn La, Quảng Bình, Ninh Bình.

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn số 1972/BXD-VLXD ngày 20 tháng 9 năm 2013 về việc điều chỉnh, bổ sung các mỏ khoáng sản tại Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh, bổ sung các mỏ khoáng sản tại Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 như đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn nêu trên, cụ thể:

- Bổ sung vào Phụ lục I quy hoạch thăm dò, khai thác trữ lượng khoáng sản làm nguyên liệu xi măng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, các mỏ sau:

+ Mỏ đá vôi phường Đông Sơn (28 ha) - cạnh mỏ đá vôi Yên Duyên; mỏ đất sét phường Đông Sơn (32 ha) - cạnh mỏ đất sét Tam Diên; mỏ đất sét Bắc Sơn (35 ha), thị xã Bỉm Sơn; mỏ đất sét Hà Long (150 ha), huyện Hà Trung, cho Nhà máy xi măng Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

+ Mỏ đất sét Núi Bu Lu (47,2 ha), huyện Kinh Môn cho Nhà máy xi măng Phúc Sơn, tỉnh Hải Dương.

- Bổ sung mỏ đá vôi phường Đông Sơn (144 ha) - cạnh mỏ đá vôi Yên Duyên, tỉnh Thanh Hóa vào Phụ lục II quy hoạch thăm dò, khai thác các mỏ khoáng sản dự trữ cho nhu cầu sản xuất mở rộng và đầu tư mới ban hành kèm theo Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Điều chỉnh các mỏ ra khỏi Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020, các mỏ sau:

+ Mỏ đá vôi Lèn Áng (4,4ha), xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

+ Mỏ đá vôi Đồng Giao, phường Nam Sơn của Nhà máy xi măng Hướng Dướng, tỉnh Ninh Bình. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khoanh định mỏ này vào khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan thống nhất tọa độ cụ thể; thực hiện việc cấp phép hoạt động khoáng sản cho các mỏ khoáng sản nêu trên theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1722/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 22/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1722/TTg-KTN

181

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210656