• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

 

Công văn 173/TTg-CN năm 2018 về triển khai đoạn cao tốc từ cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng và Dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình thức Hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 173/TTg-CN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/TTg-CN
V/v triển khai đoạn cao tốc từ cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng và Dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình thức Hợp đồng BOT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Xét đề ngh của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 13568/BGTVT-ĐTCT ngày 01 tháng 12 năm 2017), Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (văn bản số 1177/UBND-NC ngày 04 tháng 11 năm 2017; số 1196/UBND-CN ngày 08 tháng 11 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 10497/BKHĐT-KCHTĐT ngày 27 tháng 12 năm 2017), Tài chính (văn bn số 17587/BTC-ĐT ngày 26 tháng 12 năm 2017) về việc bổ sung đoạn cao tốc từ cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng vào Dự án BOT cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Giang - thành phố Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT; trong đó lưu ý xử lý các bất cập về trạm thu giá của Dự án.

2. Đồng ý chủ trương đầu tư đoạn đường từ Hữu Nghị - Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn theo hình thức Hợp đồng BOT như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tại các văn bản nêu trên. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tại các văn bản nêu trên, thực hiện bổ sung đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng vào Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tc Bc Giang - thành phố Lạng Sơn theo hình thức hp đng BOT theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, bảo đảm hiệu quả đầu tư và hoàn thành toàn tuyến vào năm 2020.

3. Trong quá trình triển khai Dự án, Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo tháo g khó khăn, vướng mc về tín dụng đối với Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
-
Ngân hàng NNVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH, QHQT, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 173/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 02/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 173/TTg-CN

345

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374465