• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Văn bản pháp luật về Bồi thường hỗ trợ tái định cư

 

Công văn 1740/UBND-XD năm 2013 kiểm tra, rà soát, lập kế hoạch đầu tư xây dựng nhà văn hóa tại các điểm tái định cư thủy điện và trên địa bàn toàn tỉnh Tuyên Quang

Tải về Công văn 1740/UBND-XD
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1740/UBND-XD
V/v kiểm tra, rà soát, lập kế hoạch đầu tư xây dựng nhà văn hóa tại các điểm TĐC thủy điện và trên địa bàn toàn tỉnh

Tuyên Quang, ngày 2 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang.

 

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 724/SKH-XDCB ngày 26/7/2013 về việc kiểm tra, đề xuất giải quyết đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên,

Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 724/SKH-XDCB ngày 26/7/2013 và Biên bản họp liên ngành ngày 02/7/2013.

2. Giao Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức rà soát đánh giá tổng thể hệ thống nhà văn hóa trên địa bàn; đánh giá cụ thể hiện trạng, quá trình quản lý, sử dụng công trình và hiệu quả đầu tư. Đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2013, ưu tiên đầu tư xây dựng nhà văn hóa tại các khu, điểm tái định cư thuộc Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ; tổng hợp, gửi Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang trước ngày 10/8/2013.

3. Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố rà soát các hạng mục thuộc Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2013, đề xuất điều chỉnh, bổ sung cụ thể cho từng hạng mục, ưu tiên đầu tư trước hạng mục nhà văn hóa tại các khu, điểm tái định cư cần thiết, cấp bách và phải đảm bảo đủ điều kiện triển khai thực hiện hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư trong năm 2013, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trong tháng 8 năm 2013.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan thẩm định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2013 Dự án di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang; sắp xếp, bố trí đúng và thực hiện lồng ghép các chương trình, nguồn vốn, ưu tiên bố trí kế hoạch vốn đầu tư xây dựng nhà văn hóa tại các khu, điểm tái định cư cần thiết, cấp bách; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 8 năm 2013.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, yêu cầu chủ đầu tư xây dựng công trình và các cơ quan chức năng có liên quan tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh bằng văn bản để xem xét giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận :
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như kính gửi;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Chuyên viên: TH, XDCB;
- Lưu VT - (Hg-22)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1740/UBND-XD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Phạm Minh Huấn
Ngày ban hành: 02/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1740/UBND-XD

413

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204003