• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1741/SGDĐT-TCCB năm 2020 về thực hiện Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 1741/SGDĐT-TCCB
Bản Tiếng Việt

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1741/SGDĐT-TCCB
V/v: Triển khai thực hiện Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã;
- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GDĐT.

Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập (thay thế Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2000 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ (QCDC) trong hoạt động của nhà trường) (sau đây gọi tắt là Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT), Sở GDĐT đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT đến 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn quận, huyện, thị xã theo phân cấp quản lý. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT tới toàn bộ nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, căn cứ quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan đến việc xây dựng và thực hiện QCDC, đơn vị có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới QCDC cho phù hợp với đặc điểm của đơn vị.

- Trước ngày 15 tháng 11 hằng năm, các đơn vị gửi báo cáo tình hình thực hiện QCDC của năm học trước liền kề về các cấp quản lý để theo dõi, tổng hợp và báo cáo.

2. Đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT tới toàn bộ nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động.

- Căn cứ quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan đến việc xây dựng và thực hiện QCDC, đơn vị có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới QCDC cho phù hợp với đặc điểm của đơn vị.

- Trước ngày 15 tháng 11 hằng năm, các đơn vị gửi báo cáo tình hình thực hiện QCDC của năm học trước liền kề về Sở GDĐT để theo dõi, tổng hợp và báo cáo.

3. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông dân lập, tư thục: Xem xét, vận dụng quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT để áp dụng vào đơn vị cho phù hợp.

Sở GDĐT Hà Nội đề nghị phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị cần phản ánh về Sở GDĐT Hà Nội (thông qua phòng Tổ chức cán bộ) để có hướng dẫn và giải quyết kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- BCĐ QCDC ngành GDĐT;
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC
Chử Xuân Dũng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1741/SGDĐT-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành: 05/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1741/SGDĐT-TCCB

78

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444605