• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh

 

Công văn 1746/BHXH-DVT năm 2020 về tham gia đấu thầu thuốc phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 1746/BHXH-DVT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1746/BHXH-DVT
V/v: Tham gia đấu thầu thuốc phục vụ khám, chữa bệnh BHYT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Bảo hiểm xã hội: Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân
(Sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh)

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được ý kiến của BHXH một số tỉnh phản ánh một số vướng mắc liên quan đến trách nhiệm tham gia các hội đồng đấu thầu mua sắm thuốc, xây dựng giá kế hoạch đối với một số loại thuốc. BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Về việc tham gia đấu thầu thuốc phục vụ khám, chữa bệnh BHYT

1.1. Tham gia hội đồng đấu thầu tập trung cấp địa phương và của các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT do địa phương quản lý:

Đề nghị BHXH các tỉnh tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 5001/BHXH-DVT ngày 10/12/2015, Công văn số 4986/BHXH-DVT ngày 13/12/2016 và Quyết định số 3015/QĐ-BHXH ngày 15/12/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

1.2. Tham gia đấu thầu mua sắm thuốc cung ứng cho các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các Bộ/ngành khác đóng trên địa bàn:

Căn cứ Quyết định số 1772/QĐ-BYT ngày 20/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua thuốc, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Y tế (Quyết định số 1772/QĐ-BYT), trách nhiệm tham gia của BHXH các tỉnh như sau:

- Tham gia vào quá trình đấu thầu thuốc đối với các gói thầu mua thuốc theo phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm thuốc quy định tại Điều 3 Quyết định số 1772/QĐ-BYT.

- Đối với các gói thầu do các bệnh viện Bộ/ngành khác thực hiện, BHXH tỉnh tham gia xây dựng kế hoạch đấu thầu.

Căn cứ vào điều kiện nhân lực, BHXH các tỉnh bố trí cán bộ tham gia công tác đấu thầu phù hợp, ưu tiên tập trung vào khâu thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Về một số vướng mắc trong quá trình tham gia xây dựng, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2.1. Giá kế hoạch của từng thuốc được xây dựng theo nguyên tắc quy định tại điểm c, d, khoản 4, Điều 14 Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn việc đấu thầu thuốc trong các cơ sở y tế công lập. Lưu ý phân nhóm thuốc generic: nhóm 3 quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT chuyển thành nhóm 4 tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT .

2.2. Xây dựng giá kế hoạch trong đấu thầu mua sắm vị thuốc, dược liệu:

Đối với dược liệu/vị thuốc: Các thuốc này chưa có giá kê khai, dải giá rộng, do đó cần tập trung việc rà soát đảm bảo đúng tên dược liệu/vị thuốc, nguồn gốc, bộ phận dùng, dạng sơ chế/phương pháp chế biến, tiêu chuẩn chất lượng, tần suất xuất hiện của mức giá để làm cơ sở xây dựng và thẩm định giá kế hoạch hợp lý. BHXH Việt Nam sẽ đề nghị Bộ Y tế công bố kịp thời kết quả trúng thầu của dược liệu/vị thuốc làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch.

2.3. Xây dựng giá kế hoạch đấu thầu thuốc phóng xạ, hợp chất đánh dấu:

Thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 15/2019/TT-BYT , và chưa có hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật khác, BHXH Việt Nam sẽ hướng dẫn nguyên tắc xây dựng giá kế hoạch sau khi có quy định của Bộ Y tế.

Yêu cầu BHXH các tỉnh căn cứ hướng dẫn nêu trên, các quy định của pháp luật về đấu thầu để chủ động phối hợp với Sở Y tế, cơ sở KCB trong việc tham gia đấu thầu thuốc. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);

- Bộ Y tế: Vụ KHTQ TTMS thuốc TTQG;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để p/h);
- Các bệnh viện trực thuộc BYT;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, DVT (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ
Lê Văn Phúc

 

 

Điều 3. Phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm thuốc, hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Y tế như sau:

1. Tổng Cục trưởng, Cục trưởng, Chánh Văn phòng Bộ quyết định mua sắm thuốc, hàng hóa, dịch vụ có dự toán mua sắm dưới 2 tỷ đồng của đơn vị; quyết định mua thuốc, hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục, Tổng cục có dự toán mua sắm từ 100 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Cục, Tổng cục được quyết định mua sắm thuốc, hàng hóa, dịch vụ có dự toán mua sắm dưới 100 triệu đồng;

2. Chủ tịch Hội đồng quản lý 04 bệnh viện: Bạch Mai, Chợ Rẫy, Hữu nghị Việt đức và Bệnh viện K: Quyết định mua sắm thuốc, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động sự nghiệp và hoạt động kinh doanh của bệnh viện;

Trong khi Bộ Y tế chưa chỉ định Chủ tịch Hội đồng quản lý, Thủ tướng Chính phủ chưa phê duyệt đề án thí điểm tự chủ của các bệnh viện này theo quy định tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về thí điểm tự chủ 04 bệnh viện thuộc Bộ Y tế và Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019 hoặc sau khi kết thúc thời gian thí điểm: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều này.

3. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, Người đứng đầu đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên: Quyết định mua sắm thuốc, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động sự nghiệp và hoạt động kinh doanh của đơn vị.

4. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: Quyết định mua sắm thuốc, hàng hóa, dịch vụ có dự toán mua sắm dưới 5 tỷ đồng.

5. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên: Quyết định mua sắm thuốc, hàng hóa, dịch vụ có dự toán mua sắm dưới 2 tỷ đồng.

6. Các bệnh viện thuộc các trường, học viện thuộc Bộ Y tế: Người đứng đầu bệnh viện quyết định mua sắm thuốc, hàng hóa, dịch vụ theo loại hình tự chủ được giao và các quy định tại điều này.

7. Người đứng đầu đơn vị được giao quản lý kinh phí của chương trình mục tiêu y tế - dân số, các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, Giám đốc Ban Quản lý các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi quyết định việc mua thuốc, hàng hóa, dịch vụ đã có trong kế hoạch hoạt động và dự toán được duyệt và có dự toán mua sắm dưới 2 tỷ đồng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 14. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
...

4. Giá gói thầu:
...

c) Khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đơn vị phải tham khảo giá thuốc và dược liệu trúng thầu trong vòng 12 tháng trước của các cơ sở y tế do Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) công bố trên trang thông tin điện tử để làm cơ sở xây dựng đơn giá của từng thuốc, dược liệu, cụ thể:

- Tham khảo giá thuốc và dược liệu trúng thầu trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược, của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền làm cơ sở xây dựng đơn giá của từng thuốc theo nguyên tắc: Giá kế hoạch của từng thuốc, dược liệu không được cao hơn giá trúng thầu cao nhất của thuốc, dược liệu đó trong mỗi nhóm tiêu chí kỹ thuật đã được công bố;

- Đối với nhũng thuốc, dược liệu chưa có giá trúng thầu được công bố hoặc giá tại thời điểm lập kế hoạch cao hơn giá trúng thầu được Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) công bố trong vòng 12 tháng trước đó, cơ sở y tế phải tham khảo báo giá hoặc hóa đơn bán hàng của ít nhất 03 đơn vị cung cấp trên thị trường tại thời điểm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu; đồng thời bảo đảm giá kế hoạch do cơ sở đề xuất không vượt giá bán buôn kê khai, kê khai lại còn hiệu lực của thuốc đã tham khảo (trừ dược liệu và vị thuốc cổ truyền). Những thuốc, dược liệu có ít đơn vị cung cấp, không đủ 03 báo giá hoặc hóa đơn bán hàng, Thủ trưởng cơ sở y tế căn cứ vào báo giá hoặc hóa đơn bán hàng của nhà cung cấp, giải trình và chịu trách nhiệm về giá kế hoạch do cơ sở đề xuất là phù hợp với giá thuốc, dược liệu đó trên thị trường tại thời điểm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

d) Việc xây dựng giá kế hoạch của các mặt hàng cùng hoạt chất, nồng độ hoặc hàm lượng, dạng bào chế tại gói thầu thuốc generic phải bảo đảm nguyên tắc sau đây:

- Giá kế hoạch Nhóm 1 không cao hơn giá kế hoạch thuốc biệt dược gốc hoặc sinh phẩm tham chiếu;

- Giá kế hoạch Nhóm 2, Nhóm 3 không cao hơn giá kế hoạch thuốc biệt dược gốc hoặc sinh phẩm tham chiếu và Nhóm 1;

- Giá kế hoạch Nhóm 4 không cao hơn giá kế hoạch thuốc biệt dược gốc hoặc sinh phẩm tham chiếu; Nhóm 1; Nhóm 2 sản xuất tại Việt Nam và Nhóm 3;

- Giá kế hoạch Nhóm 5 không cao hơn giá kế hoạch thuốc biệt dược gốc hoặc sinh phẩm tham chiếu; Nhóm 1; Nhóm 2; Nhóm 3 và Nhóm 4.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1746/BHXH-DVT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Lê Văn Phúc
Ngày ban hành: 03/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1746/BHXH-DVT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444558