• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 175/TTg-CN năm 2018 về tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 175/TTg-CN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 175/TTg-CN
V/v tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế tỉnh Thái Bình.

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (các văn bản: Số 203/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2017 và s 239/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2017), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 70/BXD-QHKT ngày 10 tháng 01 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 165/BKHĐT-QLKKT ngày 09 tháng 01 năm 2018), Tài chính (văn bản số 41/BTC-ĐT ngày 03 tháng 01 năm 2018), Tư pháp (văn bản số 280/BTP-PLDSKT ngày 25 tháng 01 năm 2018) về việc tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Bộ Xây dựng thực hiện việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình để thực hiện lập nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tại văn bản nêu trên.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình theo đúng quy định pháp luật.

- Bộ Xây dựng thực hiện việc thẩm định nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình theo quy định pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, TC, CT, TP, QP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cng TTĐT, các Vụ: TH, QHĐP, KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 175/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 05/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 175/TTg-CN

333

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374466